หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ยุคอิสรภาพและประชาธิปไตยฟิลิปปินส์

27 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3858)

ยุคอิสรภาพและประชาธิปไตยฟิลิปปินส์ (Independence and Democratization)
 
หลังจากฟิลิปปินส์ได้รับอิสรภาพจากสหรัฐอเมริกา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย ในส่วนของระบบราชการเองก็เช่นกันในช่วงปี พ.ศ. 2515 ฟิลิปปินส์ได้มีการปฏิรูประบบราชการที่สำคัญครั้งใหญ่ โดยใช้ชื่อว่า "Intergrated Reorganization Plan” โดยมีสาระสำคัญในการปฏิรูป ดังนี้
 
1) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสำนักงานประธานาธิบดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานประธานาธิบดี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้แก่หน่วยงานที่สังกัดสำนักงานประธานาธิบดี ดังนี้
(1) ส่วนราชการหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการบริหารราชการเท่านั้น (Purely Adivisory and Consultative Body)
(2) ส่วนราชการหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ หรือด้านอำนวยการแก่ผู้บริหารโดยตรง (Direct Staff Assistance)
(3) ส่วนราชการหรือองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ (Involve Several Departments and Agencies)
(4) ส่วนราชการ หรือองค์กรที่ผู้บริหารประเทศต้องดูแลอย่างใกล้ชิด (Require The Personal Attention)
2) การกำหนดรูปแบบโครงสร้างส่วนราชการภายในกระทรวง โดยให้ทุกกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่ทำหน้าที่อำนวยการและวิชาการ ออกเป็น 4 ส่วน
(1) งานวางแผน (Planning Service)
(2) งานคลังและการจัดการ (Financial and Management Service)
(3) งานบริหารทั่วไป (Admistrative Service)
(4) งานวิชาการ (Technical Service)
 
ด้านงานหลักหรือด้านการปฏิบัติการ จะแบ่งออกเป็นกรม (Bureaus) และสำนักงานเขต (Regional Offices) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2529 ได้มีการปฏิรูประบบราชการอีกครั้ง โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด เรียกว่า Presidential Commission on Government Reorganization และได้มีการปรับปรุงส่วนราชการและการบริหาร เพื่อเน้นด้านการบริหารการพัฒนา และสอดรับกับการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ
 
ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2539 ในสมัยของประธานาธิบดีฟิเดล รามอส (Fidel Ramos) ได้มีการปฏิรูประบบราชการอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า "Reengineering of the Bureaucracy Program” มีจุดมุ่งหมายเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบราชการ ปรับเปลี่ยนภาคราชการให้เกิดความเข้มแข็ง และให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการกระจายงานระหว่างหน่วยงาน ของรัฐในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสม และขจัดการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นออกไป
 
ในการปฏิรูประบบราชการในแต่ละครั้ง จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอนโยบาย หลักการ แนวทาง มาตรการ และแผนการดำเนินงาน เสนอต่อประธานาธิบดี จากนั้นคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะถูกยุบตัวลง และมีกระทรวงงบประมาณและการจัดการ (Department of Budget and Management) เข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง มาตรการ และแผนการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ เพื่อเสนอประธานาธิบดีพิจารณาสั่งการให้กระทรวงต่าง ๆ ไปดำเนินการต่อ ตลอดจนมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม เร่งรัดให้กระทรวงต่าง ๆ ดำเนินการตามนโยบาย หลักการ มาตรการ และแผนการดำเนินการตามที่ประธานาธิบดีเห็นชอบ และมีคำสั่งให้กระทรวงต่าง ๆ ดำเนินการ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์