หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
การปฏิรูประบบราชการสิงคโปร์

26 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5864)

การบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมนั้น หมายถึง การบริหารข้าราชการให้ปฏิบัติราชการเป็นไปตามนโยบาย ดังนั้นบทบาทของคณะรัฐมนตรีจึงเป็นผู้กำกับดูแลการทำงานของหน่วยงานราชการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
 
(1) หน่วยงานกลาง (Central Organization of State) อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักผู้ตรวจการ (Auditor-General’s Office) และสำนักงานอัยการสูงสุด (Attorney-General’s Chambers)
(2) กระทรวงต่าง ๆ ซึ่งประเทศสิงคโปร์มีกระทรวงทั้งหมด 15 กระทรวง
(3) องค์การบริหารอิสระ (Statutory Agencies or Statutory Boards) ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติ มีหน่วยงานเพียง 2-3 แห่ง เท่านั้นที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายองค์การบริหารอิสระ แต่ละแห่งต้องทำงานประสานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงหนึ่งกระทรวง โดยมีข้าราชการระดับสูงและรัฐมนตรีเป็นกรรมการ ทั้งนี้หน่วยงานบางแห่งยังคงได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล และอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสำนักผู้ตรวจราชการ
 
ส่วนการจะปฏิรูปราชการก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ต้องการ ทำให้หน่วยงานใต้การกำกับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาเรื่องการปฏิรูประบบราชการของสิงคโปร์นั้น จึงต้องทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่ปรัชญาหรือแนวคิด มาตรการในการปฏิรูป ผลการปฏิรูป ซึ่งมีรายละเอียดให้ศึกษาต่อไป
 
 
 
ปรัชญาหรือแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน
 
หลังจากได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ จุดเน้นในการปฏิรูประบบราชการของสิงคโปร์ คือ การสร้างข้าราชการเพื่อทดแทนเจ้าหน้าที่ของ ประเทศอังกฤษและการออกแบบให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนอง ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า ความเป็นท้องถิ่นภิวัฒน์ (Localization) และความเป็นประชาภิวัฒน์ (Indigenization)
 
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา จุดมุ่งหมายในการปฏิรูปได้เปลี่ยนไปเน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งรวมถึงแนวคิดเสรีนิยม การลดกฎระเบียบและการควบคุมของรัฐ การแปรรูปกิจกรรมของรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบราชการ สามารถมีความร่วมมือกับตลาดต่างประเทศ นักลงทุนต่างประเทศ บริษัทที่ปรึกษาจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์