หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเวียดนาม

26 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 6245)

รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเวียดนามนั้นเป็นการปกครองแบบเวียดนามที่รัฐบาลส่วนกลางเข้ามาควบคุมดูแลในเกือบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องงบประมาณ การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารงานทั่วไปที่ให้อิสระแก่ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย การได้มาซึ่งผู้บริหารหรือสภาท้องถิ่นที่ผ่านการเลือกตั้งในรูปแบบที่รัฐสามารถควบคุมได้ คือจัดให้มีการเลือกตั้งจริงในหน่วยการปกครองต่าง ๆ แต่การเลือกตั้งมีการแข่งขันภายใต้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเกือบทั้งหมดล้วนสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์ อีกทั้งยังต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์ในระดับบนก่อน จึงจะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้
 
โครงสร้างการบริหารและทำงานของท้องถิ่นนั้นเป็นไปอย่างสลับซับซ้อน แต่ละระดับชั้นประกอบไปด้วยสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชน ซึ่งมีหน้าที่ในการรายงาน ตรวจสอบ ควบคุมการทำงานระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการทำงาน เพราะต้องอาศัยการเดินเรื่องเพื่อส่งต่อให้ตัดสินใจหลายขั้นตอนทำให้การทำงานเกิดความล่าช้าในการตัดสินใจอนุมัติโครงการ
 
ส่วนงบประมาณที่ต้องจัดสรรลงมาจากรัฐบาลส่วนกลางเพื่อดูแลท้องถิ่นนั้นก็เต็มไปด้วยกฎระเบียบราชการที่มีข้อกำหนดและกระบวนการมากมาย ซึ่งส่งผลให้การกระทำการใด ๆ นั้นเป็นไปด้วยความล่าช้าทั้งในเรื่องการตัดสินใจและการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ข้อดีของการผูกขาดอำนาจไว้กับรัฐบาลส่วนกลางก็คือการที่รัฐบาลสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณที่ท้องถิ่นเสนอขึ้นมาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และอาจให้งบประมาณไปในประเด็นที่มีความต้องการเร่งด่วนได้เร็วกว่า
สภาพปัญหาในการบริหารกิจการท้องถิ่น
สภาพปัญหาในการบริหารกิจการท้องถิ่นโดยทั่วไปของประเทศเวียดนาม
• การดูแลท้องถิ่นแบบเดิมที่มีการบริหารและมีเงินอุดหนุนมาจากส่วนกลาง แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาในยุคที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้
• การบริหารราชการทั้งพันธกิจและระบบการทำงานไม่มีความชัดเจน
• การปฏิบัติราชการมีความไม่แน่นอนและทับซ้อน รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการยุ่งยาก กฎระเบียบต่าง ๆ ยังหละหลวม บางกฎระเบียบล้าสมัย
• การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ องค์กรที่บริหารงานและหน่วยงานราชการไม่มีนโยบายและระเบียบทางการเงินที่ชัดเจน
• พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐยังต้องปรับปรุงด้านความรับผิดชอบระเบียบ ประสิทธิภาพการทำงาน ทักษะการบริหาร วิธีการทำงานล้าสมัย ซับซ้อนและล่าช้า และมีการคอรัปชั่น
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเข้าใจปัญหาของประชาชนมักเฉยชาเมื่อต้องทำงานที่ท้าทาย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์