หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
วิสัยทัศน์กระทรวงเยาวชนและการกีฬาอินโดนีเซีย

25 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3416)

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามารถในการแข่งขัน และความ สามารถด้านกีฬา
 
ภารกิจ
1. เพิ่มศักยภาพเยาวชนให้รู้จักมีใจนึกถึงสังคม ตระหนักถึงศักยภาพตนเอง ศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การมีความเชื่อมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานในองค์การ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วม แสดงความเป็นผู้นำและเพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาตนเองชุมชนและประเทศชาติ
2. ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของเยาวชน สร้างเยาวชนให้มีใจรัก มุ่งมั่น มีจิตอาสามีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญ มีความกล้าคิดกล้าวิจารณ์ มีอุดมการณ์ มีความคิดริเริ่ม ความคิดก้าวหน้า ความกระตือรือร้น ความเป็นนักพัฒนา และคิดถึงอนาคต โดยรักษารากเหง้าวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อ พัฒนาการศึกษา ความเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นผู้นำ ความคิดริ่เริ่ม และจิตอาสาเยาวชน เพื่อ สร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำที่ดีในอนาคต
3. พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อส่งเสริมการกีฬาในครอบครัว สถานศึกษา และสาธารณชน เพื่อให้ผู้คน มีใจรักกีฬา และสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีความสุข และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนในสังคม
4. ส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาเยาวชน และนักกีฬาระดับชาติเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งกีฬา ระดับภูมิภาคและสากล ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกีฬาสมัยใหม่อย่างเป็นระบบและ ยั่งยืน เพื่อพัฒนานักกีฬาที่มีพรสวรรค์ และพัฒนาคุณภาพโค้ชกีฬาในระดับสากล
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์