หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมาเลเซีย

25 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3046)

มาเลเซียได้เน้นคุณลักษณะสำคัญของข้าราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยข้าราชการต้องมีทักษะในการปรับตัวทางวัฒนธรรม และการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา เห็นได้จากนโยบายการศึกษาที่ต้องการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในด้านวิชาการ ความกระหายที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เปิดใจพร้อมรับวัฒนธรรมต่าง ๆ พร้อม ๆ ไปกับส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มาเลเซียเองตระหนักดีว่าเมื่อแรงงานสามารถเคลื่อนย้ายได้ อย่างเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาชนภายในประเทศ จะต้องพบกับการแข่งขันในตลาดงานจากแรงงานฝีมือต่างชาติที่ไหลเข้ามาในประเทศ ดังนั้นเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนของมาเลเซีย พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดงาน ยกตัวอย่างเช่น งานด้านบริการ รัฐบาลมาเลเซียได้บรรจุหลักสูตรด้านการให้บริการ และการสร้างเสริมจิตใจรักบริการลงไปในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัย
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์