หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
ระบบการเก็บภาษีกัมพูชา

24 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 13614)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล Corporate Income Tax
กัมพูชาจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 20 แต่มีข้อยกเว้นสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติที่จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Personal Income Tax
กัมพูชาจัดเก็บอัตราภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 0 - 20 ตามอัตราก้าวหน้าขึ้นอยู่กับรายได้พึงประเมินของผู้เสียภาษี
 
เงินได้สำหรับคิดภาษีประจำปี (เรียล)
ต่ำกว่า 750,000 อัตราภาษี 0
750,000 – 1,000,000 อัตราภาษี 5
1,000,001 – 10,000,000 อัตราภาษี 10
10,000,001 – 20,000,000 อัตราภาษี 15
มากกว่า 20,000,000 อัตราภาษี 20
 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กัมพูชามีการคิดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้รับไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศ กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรา ดังนี้
∝ อัตราร้อยละ 14 ของมูลค่าดอกเบี้ยจ่าย ค่าภาคหลวง ค่าจ้างรายได้จากการให้ใช้ทรัพย์สิน ค่าบริการ เงินปันผล
∝ อัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือน
 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax : VAT
กัมพูชามีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่ร้อยละ 10
 
ภาษีสรรพสามิต Excise Duty
กัมพูชาเรียกภาษีสรรพสามิตว่า Specific Tax ตามลักษณะการจัดเก็บที่มีความเฉพาะเจาะจงของสินค้าและบริการที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในกัมพูชา ส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ต้องการควบคุมการใช้ เช่น ยาสูบ เครื่องดื่ม และรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งแบ่งการจัดเก็บภาษีตามประเภทของสินค้า ดังนี้
∝ น้ำมันดีเซล ร้อยละ 4.35
∝ น้ำมันเบนซิน ร้อยละ 33.33
∝ ตั๋วเครื่องบิน บริการโทรคมนาคม รถจักรยานยนต์และอะไหล่ บุหรี่น้ำมันตะเกียงและน้ำมันอื่น ๆ เครื่องปรับอากาศ เครื่องสำอาง โทรศัพท์ วิดีโอและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ร้อยละ 10
∝ บริการโทรศัพท์ในประเทศและต่างประเทศ ร้อยละ 3
∝ เบียร์ ร้อยละ 25
∝ บุหรี่ ร้อยละ 10
∝ ซิการ์ ร้อยละ 25
ภาษีศุลกากร Customs Duty
กัมพูชา แบ่งภาษีนำเข้าการส่งออกเป็น 4 หมวด โดยมีอัตราตั้งแต่อัตราร้อยละ 0 - 35 ดังนี้
∝ สินค้าฟุ่มเฟือย รวมถึง รถยนต์ ไวน์ บุหรี่ น้ำหอม อาวุธและเครื่องสำอาง อัตราภาษีร้อยละ 35 (รถยนต์ต้องเสียภาษีเพิ่มตามกำลังเครื่องยนต์)
∝ สินค้าสำเร็จรูปทุกชนิด รวมถึง โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นเทปสีทาบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ อัตราภาษีร้อยละ 35
∝ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ อัตราภาษีร้อยละ 15
∝ วัสดุ เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง อิฐ และของใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึง เนื้อสัตว์ ผลไม้ ชา น้ำมันพืช น้ำตาล สบู่ รองเท้า แว่นตา เสื้อผ้า และรถยนต์ จักรยาน อัตราภาษีร้อยละ 7
∝ ในฐานะสมาชิกของอาเซียน กัมพูชาคิดอัตราภาษีศุลกากรพิเศษสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน
 
ภาษีการลงทะเบียน Registration tax
ภาษีการลงทะเบียน หรืออากรแสตมป์ (Stamp Duty) อัตราร้อยละ 0.1 ใช้สำหรับการโอนหุ้น นอกจากนี้ ภาษีการลงทะเบียนนำไปใช้กับเอกสารทางกฎหมาย ดังนี้
∝ การจัดตั้งบริษัท
∝ การควบรวมกิจการของบริษัท
∝ การยกเลิกบริษัท
 
ภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ Tax on unused land
ภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ เรียกเก็บบนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเจ้าของที่ดินต้องลงทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษี ซึ่งภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้จะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของราคาในตลาดต่อตารางเมตร ตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการประเมินภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ และมีกำหนดที่จะต้องจ่ายเป็นประจำทุกปีภายใน 30 กันยายน ของปีภาษี
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์