หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ของเวียดนาม

24 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 25632)

เวียดนามเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ปัจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับที่ 6 ของอาเซียน และเป็นประเทศสำคัญในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion (GMS) Economic Corridors) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ตอนใต้) เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
นอกจากนี้ เวียดนามยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สำหรับภาคการผลิตและการท่องเที่ยว และมีจำนวนประชากรมากกว่า 89 ล้านคน ซึ่งเป็นทั้งแหล่งแรงงานและตลาดสำหรับสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเวียดนามยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกต่อการขนส่งทางบกเชื่อมต่อกับประเทศอื่นในอาเซียน และเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลของ สปป.ลาว และมณฑลยูนนานของจีน จึงทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแปรรูปพืชผลเกษตร การแปรรูปอาหารทะเล ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับรถจักรยานยนต์ การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป และธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
 
จุดแข็ง Strengths
∝ การเมืองมีเสถียรภาพ มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ลงทุนสามารถวางแผนประกอบธุรกิจและลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นใจ
 
∝ มีทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบสำหรับภาคการผลิตอย่างอุดมสมบูรณ์ อาทิ มีแหล่งน้ำมันดิบกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีปริมาณเชื้อเพลิงสำรอง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม และถ่านหิน อยู่ในปริมาณมาก มีแหล่งสินแร่ที่สำคัญ และยังมีทรัพยากรป่าไม้อยู่อีกมาก นอกจากนี้ สภาพพื้นที่ของเวียดนามยังเอื้อต่อการเพาะปลูก สินค้าเกษตรที่มีความหลากหลาย และจากชายฝั่งทะเลที่มีระยะทางประมาณ 3,440 กิโลเมตร ยังทำให้เวียดนามเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญของโลกด้วย
 
∝ เวียดนามมีประชากรจำนวนมากกว่า 89 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ทำให้เป็นแหล่งแรงงานจำนวนมากและมีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าอีกหลายประเทศในอาเซียน อีกทั้งยังทำให้เป็นตลาดสำหรับสินค้าและบริการที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพเนื่องจากกำลังซื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จุดอ่อน Weaknesses
∝ ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคยังไม่พร้อมและเพียงพอ โดยเฉพาะด้านระบบไฟฟ้าที่ยังพบว่ามีการขาดแคลนไฟฟ้าอยู่บ่อยครั้ง
 
∝ ภูมิประเทศของเวียดนามมีลักษณะแคบและยาว ประกอบกับสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมขนส่งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีเพียงพอ ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์สูง และใช้เวลาในการขนส่งสินค้านาน
 
∝ ต้นทุนประกอบการด้านที่ดินและค่าเช่าสำนักงานมีราคาสูง โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่และเมืองเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่
 
∝ เวียดนามยังขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถเป็นผู้บริหารระดับกลางในเกือบทุกสาขาธุรกิจ โดยมีแรงงานในกลุ่มดังกล่าวที่เพียงพอต่อความต้องการของโครงการลงทุนจากต่างชาติได้เพียง 1 ใน 4 เท่านั้น
 
โอกาส Opportunities
∝ สินค้าในตลาดเวียดนามยังไม่มีความหลากหลายมากนัก และพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเวียดนามมีการจับจ่ายใช้สอยตามความพอใจมากกว่าความต้องการพื้นฐาน ทำให้เป็นโอกาสและช่องทางการตลาดสำหรับการประกอบธุรกิจและนักลงทุน นอกจากนี้ สินค้า อุปโภคและบริโภคของไทยยังมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของชาวเวียดนามด้วย
 
∝ เวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก จึงมีความต้องการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในปริมาณสูง นอกจากนี้ เวียดนามยังได้จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมีการอำนวยความสะดวกและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่นักลงทุนต่างชาติ
 
∝ เวียดนามอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมีการลงทุนในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและภัตตาคาร
 
∝ ที่ตั้งของเวียดนามอยู่ใกล้กับประเทศไทย และยังมีการพัฒนาเครือข่ายขนส่งทางถนนจากโครงการ GMS Economic Corridors จึงทำให้มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม
 
∝ เวียดนามมีภูมิประเทศที่สวยงามและโดดเด่น รวมทั้งยังมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากประเทศอื่นในอาเซียนทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเวียดนามมีการเติบโตสูง ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
 
อุปสรรค Threats
∝ กฎหมายของเวียดนามหลายฉบับยังขาดความชัดเจนซึ่งต้องอาศัยการตีความ และกฎระเบียบด้านการค้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำให้เป็นอุปสรรคและสร้างความสับสนให้กับผู้ลงทุนได้
 
∝ เนื่องจากการกระจายรายได้ในเวียดนามยังไม่ดีมากนัก ทำให้กำลังซื้อส่วนใหญ่กระจุกตัวเฉพาะตามเขตเมืองใหญ่ อาทิ นครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย
 
∝ มีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และการปลอมแปลงสินค้าอยู่เป็นจำนวนมาก
 
∝ การแข่งขันสำหรับสินค้าในตลาดเวียดนามมีสูง โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีน และสินค้าที่ผลิตได้เองภายในประเทศ เช่น สินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป
 
เวียดนามได้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ดัชนีการเริ่มต้นธุรกิจอยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ รวมทั้งได้ริเริ่มปฏิรูปภาคการเงินเพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจได้สะดวกขึ้น แต่เวียดนามยังมีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานไฟฟ้า และปัญหาด้านระบบภาษีที่ยังมีความซับซ้อนแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ นักลงทุนจึงควรศึกษาและวางแผนป้องกัน รวมทั้งรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์