หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มุมมองการลงทุนใน สปป.ลาว

24 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3552)

สปป.ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดกับประเทศไทย มีความใกล้ชิดทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบกและทางน้ำเป็นแนวยาวถึง 1,810 กิโลเมตร แม้ว่า สปป.ลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล (Land Locked Country) แต่ก็มีจุดเชื่อมต่อด้านการคมนาคมกับไทยหลายด้าน โดยผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ข้ามแม่น้ำโขงทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ หนองคาย – เวียงจันทน์ มุกดาหาร - สะหวันนะเขต นครพนม - คำม่วน และ เชียงของ - ห้วยทราย
 
นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังมีนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการลงทุนจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ ประกอบกับมีการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการลงทุน เช่น การปรับปรุงสนามบิน การปรับปรุงถนนและเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้ สปป.ลาว มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากประสบการณ์ของผู้ลงทุนใน สปป.ลาว และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่นักลงทุนไทยควรทราบก่อนตัดสินใจเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว สรุปได้ดังนี้
 
∝ รูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ สปป.ลาว มีการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า เหมืองแร่ และการเกษตร รวมไปถึงอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนลาวย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win Strategy) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งไทยมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูก แต่การเกษตรของ สปป.ลาว ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก เกษตรกรลาวยังเคยชินกับการทำการเกษตรแบบยังชีพ อิงธรรมชาติ ลงทุนน้อย
 
ดังนั้น หากมีการร่วมทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรร่วมกันในรูปแบบของเกษตรกรพันธสัญญา (Contract Farming) ย่อมก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน และนักลงทุนไทยก็สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของ สปป.ลาว แต่นักลงทุนไทยต้องมีแผนดำเนินงานเป็นขั้นตอน มีการฝึกอบรมเกษตรกรลาวทั้งในห้องเรียนและฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและสร้างความมั่นใจว่าผลตอบแทนจะคุ้มค่าต่อการลงทุน
∝ กฎหมาย กฎและระเบียบ แม้ว่า สปป.ลาว จะมีความใกล้ชิดกับไทยในหลายด้าน แต่กฎหมายของ สปป.ลาว ยังมีความแตกต่างจากกฎหมายไทย โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุน ซึ่ง สปป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านการลงทุนบ่อยครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก โดยล่าสุด สปป.ลาว ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences : GSP) จากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา อันส่งผลดีต่อนักลงทุนที่ต้องการจะส่งสินค้าจาก สปป.ลาว ไปยังตลาดสินค้าสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา นักลงทุนจึงควรศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน รวมทั้งกฎหมายของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดตามที่กฎหมายของ สปป.ลาว กำหนดไว้
 
∝ วัฒนธรรม แม้ว่าวัฒนธรรมของ สปป.ลาว มีคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมไทยอยู่บ้าง แต่สังคมของ สปป.ลาว ยังยึดติดกับขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่มาก นักลงทุนจึงควรศึกษาวัฒนธรรมลักษณะนิสัยของคนลาวให้เข้าใจเสียก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ของ สปป.ลาว ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
∝ ทุน นักลงทุนควรวางแผนด้านการเงินก่อนที่จะเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว โดยควรมีเงินลงทุนของตนเองหรือมีแหล่งเงินกู้ในไทยมากพอต่อการลงทุนทำธุรกิจ เช่น การสร้างโรงงาน การซื้อเครื่องจักร รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อวัตถุดิบและการพัฒนาเกษตรกรเนื่องจากการติดต่อขอสินเชื่อใน สปป.ลาว มีความเป็นไปได้น้อยเพราะกฎระเบียบต่างๆ ยังไม่เอื้ออำนวย
 
∝ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ปัจจุบัน มูลค่าการลงทุนจากจีนและเวียดนามใน สปป.ลาว ล้ำหน้ามูลค่าการลงทุนจากไทยในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนไม่สามารถเป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทุนของไทยใน สปป.ลาว เป็นการลงทุนเชิงคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณ สินค้าและบริการจากไทยยังได้รับความนิยมใน สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่ง ดังนั้น นักลงทุนควรคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ควรนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาขายใน สปป.ลาว และควรคำถึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วย
 
สปป.ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านพื้นที่ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่เหมาะสม ตลอดจนค่าจ้างแรงงานที่อยู่ในระดับต่ำ หากนักลงทุนศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบของ สปป.ลาว อย่างถี่ถ้วน ทำความเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีของคนลาวอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะร่วมลงทุนกับนักลงทุนลาว เตรียมความพร้อมด้านเงินลงทุนอย่างรอบคอบ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การลงทุนทำธุรกิจใน สปป.ลาว ย่อมประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์