หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยสนับสนุนสร้างความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน ปี 2025 กับการพัฒนาของสหประชาชาติ ปี 2030

24 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2019)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหประชาชาติ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เพื่อทบทวนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติ ในวาระที่อาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคม และสหประชาชาติ ครบรอบ 70 ปี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
 
ไทยสนับสนุนการสร้างความสอดคล้องกันระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนกับหลักการ 4P ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ประชาชน (People) เป็นเป้าหมายสำคัญและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม การรักษ์โลก (Planet) นายกรัฐมนตรีมองว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ พร้อมชื่นชมบทบาทของเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
นอกจากนี้ ไทยตั้งใจจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายหลังปี 2030 ร้อยละ 20 - 25 การรักษาสันติภาพ (Peace) ซึ่งไทยให้ความสำคัญในการสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ต่าง ๆ และบทบาทของสตรีในกระบวนการสันติภาพ และการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในทุกระดับ ซึ่งความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติจะเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยเสริมสร้างสันติภาพ และอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
 
นายรัฐมนตรีหวังว่าสำนักเลขาธิการทั้งสองฝ่ายและคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา จะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ รวมทั้งควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากสำนักงานของสหประชาชาติที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันอีกทางหนึ่ง
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th
เรียบเรียง :  ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์