หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
กฎระเบียบข้าราชการเมียนมา

23 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3581)

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (UCSB) ตามมาตรา 8, 9 และ 10 ในบทที่สามของกฎหมาย UCSB จะดำเนินการกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่กฎหมายอ้างถึง
 
มาตรา 8
หน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี้
(ก) ระบบการคัดเลือกการบรรจุข้าราชการพลเรือนในมาตรา 3
(ข) การฝึกอบรมและการฝึกฝนบุคลากรในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ค) สนับสนุนรัฐบาลในการพิจารณาจริยธรรม กฎระเบียบ ขั้นตอน มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรการบริการ และช่วยวางแนวทางนโยบาย
(ง) การปฏิบัติการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆ ของบุคลากรที่ให้บริการ
(จ) การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของสหประชาชาติ องค์กรระดับภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศด้วยความเห็นชอบของรัฐบาล สหภาพในส่วนที่ได้รับการยอมรับในกิจการของบุคลากรที่ให้บริการต่างๆ
(ฉ) การวิเคราะห์กิจการต่างๆ ของบุคลากรด้านการให้บริการ ซึ่งได้รับการสอบถามโดยองค์กรของบุคลากรด้านการให้บริการ และการตอบกลับให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ที่มีอยู่
(ช) การดำเนินการบันทึกเนื้อหาสาระอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการต่อต้านบุคลากรด้านการให้บริการ
(ซ) การวิเคราะห์และการประสานงานในความน่าเชื่อถือของเนื้อหาการคัดเลือก การฝึกฝน และธำรงรักษาวินัยต่างๆ ของสหภาพองค์กร บุคลากรฝ่ายบริการ และฝ่ายบริการของเขตหรือรัฐ
(ฌ) การประสานงานและดำเนินการจัดตั้งองค์กรบุคลากรด้านการให้บริการ เพื่อดำเนินงานต่างๆ ซึ่งบริหารจัดการโดยรัฐบาลส่วนภูมิภาค หรือส่วนรัฐให้สำเร็จลุล่วงไปได้ และการแต่งตั้งบุคลากรด้านการให้บริการที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสหภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านการให้บริการ หรือโดยการประสานงานล่วงหน้ากับรัฐบาลกลาง
(ญ) การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปีให้แก่ประธานาธิบดี และส่งรายงานระหว่างกาลหากจำเป็น
(ฎ) การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลได้ทันตามเวลา
 
 
มาตรา 9
อำนาจของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเพื่อการนัดหมายและการส่งเสริมบุคลากรการให้บริการมีดังนี้
 
(ก) การกำหนดว่ามีเพียงตำแหน่งบุคลากรด้านการให้บริการตำแหน่งใดที่จะต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง
(ข) การกำหนดการคัดเลือกบุคลากรด้านการให้บริการในตำแหน่งที่เหลือ ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยองค์กรบุคลากรด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งของคณะกรรมการ ยกเว้นในส่วนการกำหนดลำดับตำแหน่งข้าราชการ ซึ่งต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเท่านั้น
(ค) สำหรับตำแหน่งที่ได้รับการกำหนดตามหัวข้อย่อย (ข) ในมาตรา 9 นั้น ให้แต่งตั้งองค์กรบุคลากรด้านการให้บริการส่วนกลางเป็นผู้ คัดเลือกบุคลากรด้านการให้บริการด้วยการก่อตั้งหน่วยงาน โดยมีหัวหน้าองค์กรบุคลากรด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ก่อตั้ง
(ง) ให้หัวหน้าองค์กรบุคลากรด้านการให้บริการส่วนภูมิภาคหรือ ส่วนรัฐเป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรด้านการให้บริหารตามที่ระบุในหัวข้อย่อย
(ฌ) ในมาตรา 8 ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหัวข้อย่อย
(ซ) ในมาตรา 8
(จ) การให้คำแนะนำแก่สำนักงานรัฐบาล ถ้ามีความจำเป็นที่จะแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ในทุกองค์การที่ต้องการบุคลากรการให้บริการสามารถติดต่อในวาระจรได้
(ฉ) การพิจารณาตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเนื้อหาสาระที่แนะนำ โดยองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านบุคลากรการให้บริการ ซึ่งได้รับความเชื่อถือและส่งเสริมตามการจัดลำดับเจ้าหน้าที่ตามประมวลหนังสือของรัฐบาล
 
มาตรา 10
อำนาจของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรการให้บริการ มีดังนี้
 
(ก) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนของบุคลากรการให้บริการสามารถฝึกอบรมและฝึกฝนบุคลากรที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ข) การครอบคลุมการฝึกอบรม การอภิปราย และการสัมมนา
(ค) การจัดเตรียมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมส่งไปยังรัฐบาล เพื่อรับการอนุมัติและดำเนินการ
(ง) การประสานงานโดยให้สอดคล้องกับนโยบายการฝึกอบรมที่ ได้รับนโยบายนี้ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน ซึ่งเปิดสอนโดยองค์กรต่างๆ ด้านบุคลากร การให้บริการของสหภาพสำหรับบุคลากรด้านการให้บริการในองค์กรนั้นๆ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์