หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีชูความร่วมมือเพื่อต่อต้านความท้าทายในภูมิภาคและโลก ในเวทีสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10

23 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1497)

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 58 ณ Conference Hall 2 ชั้น 3 ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10 ร่วมกับ 18 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย อินเดีย และญี่ปุ่น รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน เลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและบทบาทของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกัน
 
ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเป็นเวทีการประชุมที่สำคัญสำหรับผู้นำในการหารือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการพัฒนา ตลอดจนประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของโลก อาทิ ขบวนการผู้ยึดถือทางสายกลางระดับโลก การต่อต้านลัทธิแนวคิดสุดโต่ง ตลอดจนการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
ในส่วนของไทย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ายกรัฐมนตรีได้แสดงความสนับสนุนการออกแถลงการณ์กัวลาลัมเปอร์เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี ของ EAS และการสร้างความเข้มแข็งให้กับ EAS ซึ่งเป็นเวทีหารือยุทธศาสตร์ระดับผู้นำของภูมิภาค ในทศวรรษที่ผ่านมาภูมิภาคของเรามีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจก็จริงแต่มีความอ่อนไหวด้านความมั่นคง EAS เป็นเวทีนำโดยอาเซียนซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศมหาอำนาจมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคในระดับสูงเพื่อให้ภูมิภาคมีเสถียรภาพและความเจริญเติบโต โดยในการสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาค นายกรัฐมนตรีได้เสนอใน 5 ประเด็น
 
ประเด็นแรก คือการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีส แสดงถึงความจำเป็นที่ประเทศต่าง ๆ จะต้องแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกอย่างทันท่วงทีและสม่ำเสมอ เราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุม ความอดทนอดกลั้น และความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม จำเป็นต้องป้องกันการใช้ ICT ในทางที่ผิด เพื่อต่อต้านลัทธิสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรง และส่งเสริมขบวนการผู้ยึดทางสายกลางระดับโลก
 
ประเด็นที่สอง คือ เรื่องคาบสมุทรเกาหลี นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค ไทยจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อ โดยการกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาหกฝ่ายโดยเร็ว
 
ประเด็นที่สาม คือ เรื่องทะเลจีนใต้ ปัญหานี้จะต้องแก้ไขโดยการเจรจาและสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และอดทนอดกลั้น เพื่อมิให้สถานการณ์ในพื้นที่เลวร้ายลง นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในเจตจำนงทางการเมืองของอาเซียนและจีนที่จะผลักดันการจัดทำ COC ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อาเซียนกับจีนต้องเพิ่มความพยายามในการปฏิบัติตาม DOC ในทุกข้อบท เพื่อเพิ่มพูนความไว้เนื้อเชื่อใจ และหามาตรการชั่วคราวที่จะป้องกันการเพิ่มความตึงเครียด ในขณะเดียวกันประเทศต่าง ๆ ควรสนับสนุนความพยายามในกรอบอาเซียน-จีนที่จะแก้ไขปัญหานี้
 
ประเด็นที่สี่ คือ ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย เป็นปัญหาเร่งด่วน ซึ่งไม่มีประเทศใดแก้ไขได้โดยลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยนอกเหนือจากความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้ว เราต้องหยุดยั้งการค้ามนุษย์ ตลอดจนหาหนทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้นทางเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ยั่งยืน
 
ประเด็นสุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผู้นำโลกจะไปรวมตัวกันที่ปารีสในสัปดาห์หน้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะต้องทุ่มเทมากขึ้นเพื่อให้การประชุม COP 21 หรือการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบรรลุเป้าหมาย สำหรับภูมิภาคยังคงต้องจัดการกับหมอกควันข้ามแดนที่เป็นภัยต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและการเดินทางทางอากาศด้วย
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลว่าปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปฏิรูปอย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใสตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล และเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งอย่างยั้งยืนเพื่อความผาสุกของคนไทย ประเทศไทยและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของมิตรประเทศตามที่มีพันธกรณีต่อกันบนพื้นฐานของการมีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งปัจจุบันและในอนาคต
 
 
 
Credit : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์