หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กัมพูชาภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส (พ.ศ.2406-2496)

17 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5200)

กัมพูชาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่มีความเป็นมายาวนาน จนกระทั่งเมื่อประมาณ คริสตวรรษที่ 14 จนถึง พ.ศ. 2407 (ค.ศ. 1864) ที่กัมพูชาต้องกลายเป็นเพียงรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสและนับจากจุดเริ่มต้นของการที่กัมพูชาตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศส ทำให้ฝรั่งเศสได้เริ่มดำเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในกัมพูชาอย่างกว้างขวาง
 
ฝรั่งเศสได้มีบทบาททางการเมืองการปกครอง รวมถึงเข้าแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชา ได้แก่ การแต่งตั้งข้าหลวงฝรั่งเศส และข้าราชการชาวกัมพูชาที่นิยมฝรั่งเศสให้บริหารราชการตามเมืองใหญ่ ๆ พร้อมกับประกาศยกเลิกระบบทาส ทำการปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีอากรและทำการถ่ายโอนสิทธิ การถือครองที่ดินจากครัวขุนนางมาสู่มือประชาชน ซึ่งทำลายฐานอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของชนชั้นผู้ปกครอง ชาวกัมพูชาที่ตั้งอยู่บนระบบการควบคุมกำลังแรงงาน มีการเก็บภาษี อากรจากผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน การเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบราชการของฝรั่งเศส ทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้ากอบโกยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนกัมพูชาไม่พอใจ ซึ่งในระหว่างการแผ่ขยายอิทธิพลของฝรั่งเศสในกัมพูชานี้เอง ได้เกิดขบวนการชาตินิยมขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ 1930 – 1950 (พ.ศ. 2473 - 2493) มีการถามถึงความชอบธรรมของฝรั่งเศสในการปกครองกัมพูชา
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์