หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
3.กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาครัฐบาล ยุทธศาสตร์สิงคโปร์

13 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2941)

หัวใจของการบริหารรัฐแบบมีส่วนร่วม คือ ประสิทธิภาพและนวัตกรรม ในการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูล ข่าวสารและการสื่อสารด้านเทคโนโลยี (ICT) ซึ่งความสำเร็จควรสร้าง จากพื้นฐานที่ก่อตั้งโดยอดีต e-government ที่พยายามปฏิรูปภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารด้านเทคโนโลยี (ICT) การบริการ และขีดความสามารถต่างๆ
 
• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการภาครัฐ (Transforming Public Sector Infrastructure and Services)
เพื่อก้าวให้ทันการพัฒนาของเทคโนโลยี รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐยุคต่อไปของการมีส่วนร่วมข้ามหน่วยงานผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศพลังของ Cloud Computing และประสิทธิภาพพลังงานของเทคโนโลยีต่างๆ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ลงทุน G-Cloud ในการเตรียมสภาพให้เกิด ความยืดหยุ่นและความปลอดภัยให้สภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารด้านเทคโนโลยี (ICT) ที่หน่วยงานภาครัฐอาจซื้อข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ตามความต้องการและจ่ายตามความเป็นจริง ทั้งยินยอม ให้สเกลการปฏิบัติงานปรับขึ้นหรือลงได้ตามความเปลี่ยนแปลง ที่ต้องการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิถีการออกแบบของหน่วยงานภาครัฐ ที่รวมถึงการพัฒนาและการเรียงข้อมูลแบบฟอร์มและการบริการ ในอนาคตประกันความต่อเนื่องในการวางแนวทางด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้านเทคโนโลยี (ICT) เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ สำนักงานวิสาหกิจด้านสถาปัตย์ของรัฐบาลกลางสิงคโปร์ที่มีความรู้กว้างขวางที่ก่อตั้งเตรียมการรวบรวมภาพข้อมูลของรัฐบาล แบบฟอร์ม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไปได้ใน การบริการต่างๆ ถูกแลกเปลี่ยนกันใหม่ และเป็นไปได้ที่จะรวมหน่วยงาน เข้าด้วยกัน
 
• การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานและสมรรถนะภาครัฐ (Transforming Public Sector Workplace and Capabilities)
สถานที่ทำงานของภาครัฐจะถูกปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรับปรุงผลิตภาพ เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทในการทำงานเชิงรุก ในการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้การทำงานอย่างชาญฉลาดและ รวดเร็วข้ามหน่วยงานในการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น และกุญแจสำคัญของสมรรถนะหลักที่รัฐบาลสิงคโปร์จะพัฒนาขึ้นมา คือ การวิเคราะห์ เชิงธุรกิจที่ช่วยยกระดับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน การปรับปรุง การบริการ และการกำหนดนโยบาย เพิ่มการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้าน Infocomm-savvy ให้มีแผนงานสำหรับปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารด้านเทคโนโลยี (ICT) ในอนาคต ที่จะถูกพัฒนาให้เป็น กองหน้าในเครือข่ายงานรัฐบาลที่รับเอานวัตกรรมบนฐานของเทคโนโลยี ต่างๆ ทั้งสามารถวิเคราะห์กระบวนการ และการแก้ปัญหาต่างๆ โดยอัตโนมัต
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์