หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ร่วมกันสร้างคุณค่าให้มากยิ่งขึ้น ยุทธศาสตร์สิงคโปร์

13 พฤศจิกายน 2015

ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐทางออนไลน์ ได้มากกว่า 1,600 บริการ และผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่า 300 บริการ นอกจากนี้การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงความพร้อม และคุณภาพของการบริการภาครัฐ ซึ่งเป้าหมายของ eGov2015 คือ เพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถร่วมกันสร้าง การบริการใหม่ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐ
 
• รัฐบาลในฐานะผู้ให้บริการ (Government as a Service Provider)
 
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและ การบริการภาครัฐ รัฐบาลจะปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและการบริการ อย่างต่อเนื่องในการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน และพัฒนาการให้บริการภาครัฐเข้าสู่ยุคการบริการภาครัฐ แบบเคลื่อนที่ (Mobile Government - mGov) ด้วยความต้องการที่จะปรับปรุงการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ทำการสำรวจค้นหาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการบริการอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลทุกระดับ ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ จึงได้สร้างแผนงานการให้บริการเบ็ดเสร็จ (One-stop) ที่เชื่อถือได้ เรียกว่า "OneInbox” ในการติดต่อภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ ปัจเจกชนตามลำดับจนถึงภาคธุรกิจ
 
• รัฐบาลในฐานะเจ้าของแผนงาน (Government as a Platform Provider) จากจำนวนผู้ใช้เครือข่ายทางสังคม (Social Network) ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นเรื่องง่ายที่รัฐบาลสามารถสัมผัสกับกลุ่มปัญญาชน ได้มีการเพิ่มรูปแบบการให้บริการภาครัฐมาเป็นเจ้าของแผนงาน แทนที่จะเป็นแค่ผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่แบบดั่งเดิม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการร่วมกัน สร้างคุณค่าการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ๆ ให้มากยิ่งขึ้น
 
ตัวอย่าง เช่น สมาชิกภาครัฐสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลภาครัฐจาก www.gov.sg ในการนำไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัย หรือในการกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและส่งผลกระทบถึงการใช้
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์