หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์สิงคโปร์

13 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 6976)

วิสัยทัศน์
แผนแม่บทปี พ.ศ. 2554-2558 (eGov2015) ของสิงคโปร์ คือ การเชื่อมโยงประชาชน และเพิ่มคุณค่าให้กับความเป็นอยู่ของประชาชน (Connecting People, Enriching Lives)
 
แผนแม่บทปี พ.ศ. 2554-2558 (eGov2015) จะเกี่ยวข้อง กับการสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงปฏิสัมพันธ์ นโยบายรัฐบาลที่ทำให้รัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ผ่านศักยภาพ ของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Infocom)
 
ดังนั้นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลสิงคโปร์ คือ"เป็นรัฐบาลแห่งความร่วมมือร่วมสร้างสรรค์ และเชื่อมความสัมพันธ์กับประชาชน”
 
เป้าหมาย
แผนแม่บทปี พ.ศ.2554 – 2558 (eGov2015) ของสิงคโปร์ที่นำทาง สู่ยุคใหม่ คือ การเปลี่ยนความมุ่งหมายจาก "รัฐบาลเพื่อคุณ (ประชาชน)” มานำเสนอเป็น "รัฐบาลกับคุณ (ประชาชน)” ในการส่งมอบการบริการ ภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายในการร่วมกันอำนวย ความสะดวก ให้การสนับสนุน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ในการสร้างคุณค่าให้แก่ประเทศ และประชาชนมากยิ่งขึ้น
 
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ของการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วมจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
• ร่วมกันสร้างคุณค่าให้มากยิ่งขึ้น (Co-creating for Greater Value)
• สร้างสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วม (Connecting for Active Participation)
• กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาครัฐบาล (Catalysing Whole-of-Government Transformation)
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์