หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรภาครัฐฟิลิปปินส์

12 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 6648)

บุคลากรในภาครัฐของฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย นักบริหาร (Career Executive Service-CES) และนักบริหารระดับสูง (Career Executive Service Officers-CESO) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
นักบริหาร (Career Executive Service-CES) เป็นตำแหน่งราชการระดับ 3 หรือระดับบริหารในกลุ่มตำแหน่งงานราชการของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งกำเนิดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาการกระจายอำนาจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการปรับโครงสร้างคณะกรรมาธิการเพื่อนำไปสู่รูปแบบที่ดี การเลือกสรรและการพัฒนาในการปรับตัวผู้บริหารที่เหมาะสมและซื่อสัตย์ เป็นระบบที่กำหนดเพื่อจัดทำบัญชีผู้บริหารที่ได้รับการเลือกสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่มีความสามารถ และมีความน่าเชื่อถือของรัฐบาล
 
โดยภายใต้กลุ่มนักบริหารระบบราชการมีการแบ่งข้าราชการเป็น 2 กลุ่ม เรียกว่า กลุ่มข้าราชการ (Career Service) และกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ (Non-Career Service) โดยทั้ง 2 กลุ่ม แบ่งเป็น 3 ระดับ เรียกว่าระดับ 1, 2 และ 3 โดยกลุ่มข้าราชการจะมีการรับราชการตลอดชีวิต มีความมั่นคงในอาชีพ สามารถเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนได้ตามเกณฑ์ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการจะเป็นตำแหน่งทางการเมือง เช่น ตำแหน่งประธานาธิบดี ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกคณะกรรมการของสภา เป็นต้น ได้นำเสนอระดับข้าราชการ ดังนี้
 
ระดับ 1 ผู้ทำงานเสมียน ช่างฝีมือ ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตำเเหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรืออาจเป็นวิชาชีพในบางกลุ่ม ซึ่งอาจมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
 
ระดับ 2 ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะทางวิชาการ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณสมบัติขั้นต่ำนั้น จะต้องจบปริญญาตรี ตำแหน่งสูงสุดในระดับนี้ คือ ผู้อำนวยการกอง
 
ระดับ 3 การดำรงตำแหน่งทางการบริหาร
 
ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
 
การกระจายการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวชี้นำที่สำคัญของระบบราชการในฟิลิปปินส์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (CSC) ได้ทำเป็นหนังสือเวียนฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2533) โดยให้หน่วยงานที่มีอำนาจได้ปรับปรุงแผนพัฒนาและฝึกอบรมตนเอง โดยการจัดการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับ 1,464 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาแก่บุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพ โครงการนี้เกิดขึ้นจากการอนุมัติของรัฐบาล โดยให้ข้าราชการได้แบ่งปันประสบการณ์ และการได้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการในประเทศฟิลิปปินส์
 
กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ
 
มีการสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับบุคลากรของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมเพื่อความรับผิดชอบที่สูงขึ้น โดยเป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่มีต่ออาชีพ และความเจริญก้าวหน้าของแต่ละคน
 
โครงการทุนการศึกษาเหล่านี้ได้เชื่อมโยงกับการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา โดยประเทศที่ให้การช่วยเหลือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ข้าราชการได้รับอนุญาตที่จะให้ศึกษาจนจบระดับปริญญา ขณะยังคงดำรงตำแหน่งและ ได้รับค่าตอบแทนบนเงื่อนไขในการกลับมารับราชการ
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
 
ระบบราชการในประเทศฟิลิปปินส์เริ่มพัฒนามาจากระบบราชการของอเมริกาในปี พ.ศ. 2443 เนื่องจากช่วงระหว่างที่ขึ้นกับประเทศอเมริกา รัฐบาลอเมริกาได้ช่วยจัดระบบราชการ โดยกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะเข้ารับราชการต้องผ่านการสอบวิชาที่ประกอบด้วยระบบศักดินา การเมือง และรายวิชาอื่นๆ โดยผู้ดูแลระบบราชการในช่วงแรก คือ The Second Philippines Commission ประกอบด้วย ประธาน เลขา และหัวหน้าผู้สอบ ทำหน้าที่จัดสอบ ตามกำหนดอายุผู้เข้าสอบ และแบ่งระดับข้าราชการ
 
ต่อมาหน่วยงานดังกล่าวมีการปรับโครงสร้างและเพิ่มบทบาทให้หน่วยงานดังนี้ คือ ดูแลและรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใน 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ หรือการให้ออกจากราชการ และยังเพิ่มบทบาทการกำหนดนโยบายด้านคน การเลื่อนขั้น การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
 
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2515-2518 ได้มีการกระจายอำนาจการบริหารข้าราชการ เช่น การจัดสอบ การแต่งตั้งและโยกย้าย และการกำหนดกฎระเบียบบริหารงานบุคคล โดยมีความพยายามที่จะปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานที่ดูแลด้านบุคคลให้ทันสมัยมากขี้น โดยปี พ.ศ.2530 ในรัฐธรรมนูญได้มีการกำหนดความเป็นมืออาชีพในระบบราชการเพิ่มขึ้น โดยมีการกำหนดให้ใช้ชื่อใหม่ว่า "คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Civil Service Commission)” ทำหน้าที่บริหารงานบุคลากรในระบบราชการทุกกระทรวง
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์