หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนใน สปป.ลาว

11 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 11769)

สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็ก ประชากรมีรายได้ต่ำมีกำลังซื้อไม่สูงมากนัก โดยประชากรมีรายได้ต่อหัวต่อปีน้อยกว่า 1,500เหรียญสหรัฐ และประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 อยู่ในภาคเกษตรกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสิ่งอำนวยความสะดวกจำกัดเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้สูง โดยรสนิยมการบริโภคสินค้าใกล้เคียงกับไทยมาก ทั้งจากวัฒนธรรมและประเพณีที่ใกล้เคียงกัน และยังได้รับอิทธิพลจากสื่อโทรทัศน์จากไทยอีกด้วย
 
ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนสะสมเป็นอันดับหนึ่งใน สปป.ลาว รองลงมา ได้แก่ จีน เวียดนาม ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น โดยสาขาที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ การผลิตพลังงานไฟฟ้า และเหมืองแร่ ทั้งนี้ การลงทุนใน สปป.ลาว ยังมีข้อจำกัดจากระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเส้นทางคมนาคมภายในประเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุนที่ยังมีไม่เพียงพอ ซึ่ง สปป.ลาว กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว
 
 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ของ สปป.ลาว
 
จุดแข็ง (Strengths)
 
∝ สปป.ลาว ตั้งอยู่ระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นตลาดขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน เวียดนาม ไทย และกัมพูชาจึงมีความได้เปรียบในฐานะที่เป็นประตูการค้า (Land Link) สู่กลุ่มประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ ตามแนวชายแดนระหว่างสปป.ลาว และกลุ่มประเทศข้างต้นยังเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญอีกด้วย
 
∝ สปป.ลาว มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังมีพื้นที่และแหล่งน้ำสำหรับการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเหมาะที่จะเป็นฐานการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
 
∝ อัตราค่าจ้างแรงงานใน สปป.ลาว ไม่สูง จึงเหมาะสำหรับเป็นฐานการผลิตสินค้าที่ใช้ปัจจัยแรงงานเข้มข้น
 
∝ เนื่องจาก สปป.ลาว เป็นประเทศในกลุ่มที่ยากจนที่สุดในโลกจึงทำให้ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะประเด็นด้านสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆ
 
จุดอ่อน (Weaknesses)
∝ ตลาดเพื่อการบริโภคใน สปป.ลาว มีขนาดเล็ก เนื่องจากประชากรมีน้อยและกำลังซื้อต่ำ นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และเมียนมา
 
∝ สปป.ลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล (Land Lock) และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านคมนาคมและการขนส่งสินค้า
 
∝ ค่าเงินกีบของ สปป.ลาว ขาดเสถียรภาพ และมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างผันผวนทำให้ยากต่อการวางแผนด้านการตลาดและการลงทุน
 
∝ การบังคับใช้กฎหมายใน สปป.ลาว ยังขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งข้อกฎหมายด้านการลงทุนต่างๆ ยังเป็นในลักษณะของการคุ้มครองมากกว่าเพื่อส่งเสริมการลงทุน
 
∝ แรงงานของ สปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และการนำเข้าแรงงานต่างชาติทำได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น ซึ่งนักลงทุนต้องศึกษากฎและระเบียบต่างๆ ให้รอบคอบ
 
∝ สปป.ลาว ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้า รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอสำหรับนักลงทุน นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศใน สปป.ลาว ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนทำให้ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 
 
โอกาส (Opportunities)
∝ สปป.ลาว ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences : GSP) จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปซึ่งส่งผลให้การส่งออกสินค้าของ สปป.ลาว ไปยังประเทศดังกล่าวมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะใช้ สปป.ลาว เป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
 
∝ เนื่องจาก สปป.ลาว ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านสาธารณูปโภค คมนาคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการสำหรับการรับจ้างดำเนินการ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายสำหรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
 
∝ ภาคการเกษตรของ สปป.ลาว ยังไม่ค่อยพัฒนา จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการของไทยที่มีทั้งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศักยภาพในการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
 
อุปสรรค (Threats)
∝ กฎหมายการลงทุนและการเก็บภาษีใน สปป.ลาว ยังมีการตีความจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติแตกต่างกัน มีความไม่แน่นอน และยังมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อีกทั้งข้อกฎหมายกับแนวทางปฏิบัติยังไม่สอดคล้องกันในบางประเด็นด้วย
 
∝ ธนาคารพาณิชย์ใน สปป.ลาว มีน้อย และส่วนใหญ่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ทำให้ไม่สะดวกในการใช้บริการ และมีปัญหาในการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมเงินในประเทศการหาแหล่งเงินกู้เพื่อการลงทุนใน สปป.ลาว จำเป็นต้องหาจากต่างประเทศจะสะดวกกว่า
 
∝ จุดผ่านแดนสากลที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอประกอบกับแนวชายแดนไทย
 
- สปป.ลาว มีระยะทางยาวทำให้มีการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในระบบ เนื่องจากต้นทุนสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามีต้นทุนต่ำกว่าสินค้าที่นำเข้าอย่างถูกต้อง
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์