หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
การลงทุนในเวียดนาม

11 พฤศจิกายน 2015

- นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม (Prime Minister of the Government of Vietnam) เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในโครงการกลุ่ม A ซึ่งประกอบไปด้วย
 
• โครงการรายสาขาที่ไม่คำนึงถึงเงินทุน
 
- การก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม (Industrial Zone: IZ หรือ Industrial Park: IP) เขตการผลิตเพื่อส่งออก (Export Processing Zone: EPZ) เขตไฮเทค (Hign-Tech Zones: HTZ) เขตพื้นที่ในเมืองโครงการสัมปทานของรัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชนที่ดำเนินการลงทุนเองทั้งหมดโดยให้บริการและโอนให้รัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา (Build-Operate-Transfer: BOT) หรือการให้สัมปทานโดยให้เอกชนลงทุนแล้วโอนให้รัฐ (Build- Transfer: BT)
 
- การก่อสร้างและดำเนินการท่าเรือและท่าอากาศยานการดำเนินการการขนส่งทางอากาศและทางทะเล
- น้ำมันและก๊าซ
- บริการโทรคมนาคมและไปรษณีย์
- สื่อสิ่งพิมพ์ บริการการพิมพ์ (ยกเว้นโครงการพิมพ์วัสดุทางเทคนิค การพิมพ์ เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่มีรูปแบบธรรมดาเครื่องหนังและรองเท้า) สื่อ การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์การบริการสื่อโฆษณาร่วมกับการโฆษณาสาธารณะ กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ การแสดงศิลปะ การเล่นเกมส์ ที่มีรางวัล สถานพยาบาลและตรวจสุขภาพทางการแพทย์การฝึกอบรมในระดับเตรียมอุดมศึกษา วิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือระดับอื่นเทียบเท่า การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการผลิตยารักษาโรค
- การประกันภัย การเงิน การตรวจสอบบัญชีและการประเมิน
- การสำรวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าและหายาก
- การก่อสร้างบ้านพักอาศัยเพื่อการค้า
- โครงการความมั่นคงของชาติและกองทัพ
 
• โครงการที่มีเงินลงทุนอย่างน้อย 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสาขาต่อไปนี้ ไฟฟ้า เหมืองแร่ การแยกโลหะออกจากแร่ซีเมนต์ การผลิตเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ โรงแรม อพาร์ทเมนท์ให้เช่าพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ
 
• โครงการที่ใช้พื้นที่ในเมืองอย่างน้อย 5 เฮคเตอร์ หรือพื้นที่ในหมวดอื่นๆ อย่างน้อย 50 เฮคเตอร์
- กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) มีอำนาจตัดสินในโครงการในกลุ่ม B ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่รวมอยู่ในโครงการกลุ่ม A ตามที่ระบุข้างต้น ยกเว้นโครงการอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการประชาชนประจำท้องถิ่น
 
คณะกรรมการประชาชนประจำท้องถิ่น (Provincial People’s Committees) มีอำนาจตัดสินใจในโครงการดังต่อไปนี้
 
• โครงการที่สอดคล้องกับแผนที่ได้รับอนุมัติและแผนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
 
• โครงการที่ไม่อยู่ในรายการของโครงการกลุ่ม A และมีจำนวนเงินลงทุนตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด (ปัจจุบัน มีมูลค่าถึง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับคณะกรรมการประชาชนของฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ และน้อยกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับคณะกรรมการประชาชนในพื้นที่อื่นๆ)
 
คณะกรรมการประชาชนประจำท้องถิ่น ต้องไม่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตการลงทุนให้แก่โครงการดังต่อไปนี้ (ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินลงทุน)
 
• การก่อสร้างทางรถไฟและถนน
 
• การผลิตซีเมนต์ การแยกโลหะออกจากแร่ ไฟฟ้า น้ำตาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ และยาสูบ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์
 
• บริษัทท่องเที่ยว
 
• โครงการในสาขาวัฒนธรรม การศึกษาและการฝึกอบรมในสาขาวัฒนธรรม การศึกษาและการฝึกอบรม
 
• การก่อสร้างและการเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ต
 
คณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรม (Management Boards of Industrial Zones) ได้รับการแต่งตั้งโดยกระทรวงการวางแผนและการลงทุน มีหน้าที่ออกใบอนุญาตการลงทุนให้แก่โครงการภายใต้กลุ่ม B ในเขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเป็นจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์