หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กฎระเบียบทางการเงินกัมพูชา

11 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4950)

กฎระเบียบการกู้ยืมเงิน
 
- ปัจจุบันระบบสถาบันทางการเงินของกัมพูชามีการให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบ ให้กับนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น การให้บริการทางการเงิน และ การประกันภัย เป็นต้น
 
- กฎหมายของกัมพูชาได้แบ่งประเภทของธนาคารออกเป็นธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) ธนาคารเฉพาะกิจ (Specialized Bank) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions) และสถาบันการเงินขนาดเล็ก (Micro-Finance Institutions) ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์และขออนุญาตดำเนินกิจการทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา (National Bank of Cambodia : NBC) ก่อนจึงจะเปิดให้บริการได้
 
- ปัจจุบัน กัมพูชา มีธนาคารพาณิชย์ 24 แห่ง ธนาคารเฉพาะกิจ 6 แห่ง สถาบันการเงินขนาดเล็ก 18 แห่ง และสถาบันการเงินเอกชนขนาดเล็กอีก 60 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานสาขาของธนาคารต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่ง เช่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
 
ธนาคารพาณิชย์เหล่านี้ให้บริการโอนเงินทุนระหว่างประเทศ การออกเลตเตอร์ออฟเครดิต และบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไรก็ดี การขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนอาจมีข้อจำกัดหากไม่มีอสังหาริมทรัพย์มาไว้เป็นหลักประกัน และสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อระยะสั้นและอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าการกู้เงินนอกประเทศ
 
- ธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา เป็นธนาคารกลางของประเทศ มีอำนาจกำหนดนโยบายทางการเงินและพิจารณาโครงสร้างนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงิน กำหนดและตรวจสอบนโยบายทางการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนมีหน้าที่วิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน และเสนอมาตรการแก่รัฐบาล รวมทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบธนาคารและสถาบันการเงิน เสริมสร้างระบบการธนาคารและคุ้มครองผลประโยชน์ประชาชนและมีอำนาจออกใบอนุญาตถอนใบอนุญาต ออกระเบียบ และตรวจสอบธนาคารสถาบันการเงินและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศ ตลอดจนมีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์