หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา

10 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 9677)

ฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา
(พ.ศ. 2441-2489)
(Malolos Republic-American Colonization)
 
ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาสังคมฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากสหรัฐอเมริกาส่งเสริมและให้อิสระเสรีภาพ
 
มากกว่าสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน มีการจัดสวัสดิการให้แก่ชนชั้นกรรมกร การคุ้มครองแรงงานสตรี เด็ก และคนพิการ ในส่วนของระบบราชการ สหรัฐอเมริกาได้จัดตั้ง "The Philippine Civil Service” ขึ้นในปี พ.ศ. 2443 ภายใต้พระราชบัญญัติที่ 2260 (Republic Act 2260) เกี่ยวกับกฎหมายข้าราชการพลเรือน ซึ่งถือเป็นจุดที่มีการพัฒนาระบบราชการอย่างชัดเจนในสมัยที่ฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การปกครองของ สหรัฐอเมริกา
 
อย่างไรก็ตามการเข้ารับราชการในสมัยการปกครองของอเมริกานั้นถูกจำกัดด้วย 2 เงื่อนไขประการแรก คือ ด้านความรักชาติ ซึ่งข้าราชการจะถูกจำแนกออกโดยวัตถุประสงค์ในการให้คำสัตย์ปฏิญาณที่ว่า "จงตระหนัก และยอมรับอำนาจสูงสุดของสหรัฐอเมริกาบนเกาะแห่งนี้ จะต้องรักษาไว้ซึ่งความศรัทธาและมีความจงรักภักดี”
 
ประการที่สอง คือ การเข้ารับราชการนั้นจะถูกตัดสินจากข้อดี และความเหมาะสมต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ผ่านการแข่งขันแบบเปิดในการสอบแข่งขัน
 
โดยข้าราชการจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคง และการเลื่อนตำแหน่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการทำงาน ข้าราชการที่มีความเป็นมืออาชีพตามหลักแล้วต้องไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง ซึ่งเป็นไปตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ ข้าราชการได้ชื่อว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น
 
คณะกรรมาธิการเชื่อว่าชาวอเมริกาจะยึดกับสัดส่วนสำคัญในตำแหน่งทางราชการเป็นเวลาอีกนาน แต่ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2439 มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น การให้เงินเดือนที่สูงของภาคเอกชนในฟิลิปปินส์ได้จำกัดจำนวนชาวอเมริกันที่เข้ามาร่วมและทำงานในหน่วยงานราชการดังนั้นในระยะเวลาไม่นานชาวฟิลิปปินส์ก็ยึดครองตำแหน่งทางราชการเป็นส่วนใหญ่
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์