หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสเปน

10 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 11579)

ระบบราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่เมื่อสเปนเข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ และมีการพัฒนาเมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา จนกลายมาเป็นระบบราชการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฟิลิปปินส์เอง
 
ฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสเปน
(พ.ศ.2106-2441)
(Precolonial PH-Spanish Colonization)
 
ก่อนการเข้ามาของสเปนชาวพื้นเมืองบนเกาะฟิลิปปินส์อยู่กันเป็นหมู่บ้านย่อมๆ เรียกว่า "บารังไก” หลายหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชายฝั่งพัฒนาจนกลายเป็นชุมชนค้าขายขนาดใหญ่ จนในปีพ.ศ. 2108 สเปนได้รบชนะ ชนพื้นเมือง และได้ตั้งฐานทัพแห่งแรกที่เกาะเชบู จากนั้นสเปนได้ตั้งสภาการปกครองขึ้น ซึ่งมี เกล โลเปซ เด เลกัซปี (Miguel López de Legazpi) เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และตั้งมะนิลาเป็นสถานีการค้า
 
สเปนได้เข้ามาจัดระบบชนชั้นในสังคมใหม่ โดยเรียกชนชั้นปกครองว่า "พรินซิพาเลีย” ซึ่งหมายถึงชนชั้นสูงสุด ประกอบด้วย ผู้นำเดิมของแต่ละบารังไกและผู้ปกครองเมืองที่ได้รับมอบอำนาจจากสเปน โดยชนชั้นดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและได้รับอนุญาตให้ทำงานในหน่วยงานปกครอง โดยชายจะมีคำนำหน้าชื่อว่า "ดอน” และหญิงมีคำนำหน้าชื่อว่า "ดอนญ่า”
 
อย่างไรก็ตาม ในยุคที่สเปนปกครองนี้ มีกฎห้ามชาวต่างชาติถือครองที่ดินในฟิลิปปินส์ทำให้ชาวสเปนและชาวต่างชาตินิยมแต่งงานกับเจ้าของที่ดินหรือชนชั้นพื้นเมืองที่ร่ำรวยเพื่อให้มีสิทธิในที่ดินเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชนชั้นใหม่ที่เรียกว่า "เมสซีโต (ผู้ชาย) และเมสตีซา (ผู้หญิง)” การจัดแบ่งชนชั้นดังกล่าวทำให้สเปนมีความสะดวกในการใช้มาตรการแสวงหาผลประโยชน์จากชาวพื้นเมือง โดยใช้ระบบ "โปโล” (Polo System) เป็นระบบเกณฑ์แรงงานที่ให้ชาวพื้นเมืองทุกคน ยกเว้นหัวหน้าเผ่าและลูกชายคนแรกของหัวหน้าเผ่าต้องอุทิศแรงงานให้แก่ทางราชการ
 
ชนชั้นเมสซิโต ถือเป็นชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 ถือเป็นชนชั้นที่มีอยู่มากในฟิลิปปินส์ ได้แก่ พ่อค้า เจ้าของที่ดิน และลูกครึ่ง ซึ่งสามารถเขยิบฐานะให้ทัดเทียมกับชาวสเปนได้ ชนชั้นนี้นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนยังต่างประเทศกันมาก เมื่อกลับมายังประเทศของตนก็ได้รับราชการ มีหน้าที่บริหารมากขึ้น และได้เห็นความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางสังคม การทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการสเปน การกดขี่ข่มเหงของสเปนต่อชาวฟิลิปปินส์ ฯลฯ ทำให้เกิดความรักชาติ และเรียกร้องการปฏิรูปขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม ระบบการปกครองของสเปนนี้เองที่สร้างให้เกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นในระบบราชการของฟิลิปปินส์
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์