หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ประวัติและข้อมูลรัฐบาลเมียนมาโดยย่อ

10 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4376)

ประเทศเมียนมาผ่านการปกครองมาหลายรูปแบบตั้งแต่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบบเมืองขึ้น ระบบเผด็จการเต็มรูปแบบอันยาวนาน และปัจจุบันมีบรรยากาศของการปกครองที่มีส่วนร่วมมากขึ้น เปิดให้มีการเลือกตั้ง แต่ก็ยังคงถูกวิจารณ์จากสื่อตะวันตกที่มองว่าเป็นการจำกัดสิทธิการแข่งขันทางการเมืองอย่างเสรี ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญการปกครองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาปี พ.ศ. 2551 (Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008) ซึ่งดูได้ตั้งแต่หมวดที่สาม ว่าด้วยหัวหน้ารัฐ (Head of State) โดยบอกถึงความสำคัญของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
 
ประธานาธิบดีถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีลำดับอาวุโสสูงสุดในการบริหารประเทศ และในมาตรา 59 นี้เองที่เขียนถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครประธานาธิบดีได้ คือ ต้องมีบิดามารดาเป็นชาวเมียนมาโดยกำเนิดเท่านั้น และต้องไม่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งประเด็นนี้ยังดำรงอยู่ ออง ซาน ซูจี จึงถูกตัดสิทธ์ทันทีด้วยมีสามีเป็นชาวอังกฤษ และเป็นที่รับรู้กันว่าออง ซาน ซูจี เป็นคู่แข่งที่ทหารกลัว ด้วยเหตุที่เธอเป็นผู้นำพรรคที่ชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นในปี พ.ศ. 2531
 
 แต่รัฐบาลทหารในขณะนั้นไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง ทั้งยังกักบริเวณออง ซาน ซูจี ซึ่งเป็นผลดีกับออง ซาน ซูจี ที่ได้รับความเห็นใจจากคนทั่วโลก และเป็นผลให้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) สาขาสันติภาพ
 
การเมืองการปกครองเมียนมาต่างถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บอกว่าเมียนมาได้แบ่งแยกอำนาจการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งปรากฏในรัฐธรรมนูญการปกครองโดยเรียงลำดับดังนี้
• หมวดที่สี่ ว่าด้วยฝ่ายสภานิติบัญญัติ (Legislature) ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐสภาของเมียนมา (Pyidaungsu Hluttaw) มี 2 สภา ทำหน้าที่เป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ ประกอบด้วย (1) สภาผู้แทนราษฎร (Pyithu Hluttaw) หรือ (House of Represen­tatives) และ (2) วุฒิสภา (Amyotha Hluttaw) ซึ่งอาจจะเรียกว่า สภาประชาชาติ (House of Nationalities)
 
(1) สภาผู้แทนราษฎร (Pyithu Hluttaw) ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 109 ว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนได้ไม่เกิน 440 คน ซึ่งจากจำนวนทั้งหมด 440 คนนี้ แบ่งเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จำนวน 330 คน และสมาชิกที่เป็นบุคลากรในกองทัพที่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด จำนวน 110 คน หรือ 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี
(2) วุฒิสภา (Amyotha Hluttaw) หรือสภาประชาชาติ ตามรัฐธรรมนูญมีได้ไม่เกิน 224 คน เป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จากแต่ละเขตการปกครอง (Region) หรือรัฐ (State) เขตการปกครอง หรือรัฐละ 12 คน ปัจจุบันเมียนมาแบ่งออกเป็น 7 เขตการปกครอง และ 7 รัฐ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจึงมีจำนวนถึง 168 คน และสมาชิกที่เป็นบุคลากรในกองทัพที่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด จำนวน 56 คน หรือ 1 ใน 4 ของสมาชิก ทั้งหมดจากการมีสมาชิกทหาร 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้ง 2 สภา จึงถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นประชาธิปไตยไม่เต็มใบ
 
• หมวดที่ห้า ว่าด้วยฝ่ายบริหาร (Executive The Union Gov­ernment) หมายถึงประธานาธิบดีมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มีอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนรัฐมนตรี มีอำนาจในการให้อภัยโทษ และการนิรโทษกรรม รวมทั้งมีอำนาจการให้ความดีความชอบ ในปัจจุบันประเทศเมียนมามีคณะรัฐมนตรี 68 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรี 29 คนและรัฐมนตรีช่วย 39 คน โดยส่วนหนึ่งเป็นอดีตนายทหารที่ลาออกมาลงสมัครเลือกตั้ง
 
• หมวดที่หก ว่าด้วยฝ่ายตุลาการ (Judiciary) ซึ่งมี 3 ศาล ดังนี้
1. ศาลฎีกา (Supreme Court of the Union) เป็นศาลสูงสุดที่มีลำดับความสำคัญและอำนาจเหนือกว่าศาลสูงในเขตการปกครอง หรือศาลสูงในรัฐต่าง ๆ ฯลฯ
2. ศาลทหาร (Courts-Martial)
3. ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Tribunal of the Union)
4. ศาลทั้งสามระบบข้างต้น เป็นศาลที่ออกแบบเพื่อการบริหารจัดการประเทศ และแม้ว่าจะมีการระบุในมาตรา 294 ว่าศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดของสหภาพฯ แต่ก็เขียนว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออำนาจของศาลทหารและศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบตุลาการไม่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญนี้
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์