หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเวียดนาม (2)

9 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5012)

กระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร
กระทรวงข้อมูลและการสื่อสารของเวียดนามมีบทบาทในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเผยแพร่ของสื่อสารมวลชนโดยรวม ทั้งการตีพิมพ์ การประกาศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมอินเทอเน็ตการส่งผ่านคลื่นความถี่ ระบบวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่ กำกับนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการติดตั้งใช้งานในภาครัฐ อนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นอกจากนี้กระทรวงข้อมูลและการสื่อสารยังมีบทบาท ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีการดำเนินการในแง่ความร่วมมือกับองค์การต่างๆ ในการจัดตั้งสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันมี 4 หน่วยงานคือ
 
1) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเวียดนาม-เกาหลี (Vietnam–Korea Information Technology College)
2) วิทยาลัยเทคโนโลยีการพิมพ์ (College of Printing Technology)
3) วิทยาลัยฝึกอบรมและจัดการสารสนเทศและสื่อสาร (Training Information and Communications Manager College) และ
4) มหาวิทยาลัยสารสนเทศและการสื่อสาร (University of Information and Communications) ซึ่งได้รับการอนุมัติล่าสุดและกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งโดยกระทรวง
 
ข้อมูลและการสื่อสารมีบทบาทในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 3 ส่วน คือ
 
1) บทบาทในการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) บทบาทในการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม และกระทรวงแรงงานทหารผ่านศึก และสวัสดิการสังคม ในการวางแนวทางเงื่อนไขในการฝึกอบรม และระบบประกาศนียบัตรรวมทั้งประกาศนียบัตรขององค์การต่างชาติในเวียดนาม
3) บทบาทในการประสานงานกับกระทรวงกิจการภายใน ในการจัดทำคำอธิบายตำแหน่งงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 
 
กระทรวงข้อมูลและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันการลงทุนด้านการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชน และการลงทุนทั้งหมดเป็นงบการลงทุนจากต่างชาติ
 
โดยแรงงานในภาคส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเวียดนามมีจุดแข็ง คือ แรงงานมีอายุน้อย ทำงานหนัก มีความฉลาดมีไหวพริบ และกระตือรือร้น รวมทั้งมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีข้อจำกัดในการพัฒนาดังนี้
 
1) การฝึกอบรมยังล้มเหลวในแง่การตอบสนองความต้องการการมุ่งให้ความรู้แต่ด้านทฤษฎี โดยละทิ้งการปฏิบัติ
2) ทักษะภาษาอังกฤษในกลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่และอาจารย์ยังค่อนข้างอ่อนแอ
3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา
4) ความขาดแคลนด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการฝึกอบรมซึ่งนอกจากข้อจำกัดดังกล่าว ยังพบว่าบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นไปอย่างไม่เพียงพอ กล่าวคือ
 
1) ความล่าช้าในการริเริ่มกลยุทธ์ ความครอบคลุมและรายละเอียดในแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2) ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใกล้เคียงกับรัฐวิสาหกิจ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะเชิงที่ปรึกษา ผู้ออกแบบระบบผู้บริหารงานโครงการ เป็นต้น
3) การขาดความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพและระดับการรับรองการฝึกอบรม
4) การลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนายังมีข้อจำกัด และไม่ได้รับความสนใจ
5) การขาดแคลนนโยบายในการลงทุนบริหารจัดการและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการฝึกอบรมใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่ออุตสาหกรรม และการนำไปประยุกต์ใช้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นความสำคัญเร่งด่วนของกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนาม
 
นอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังต้องมีการเชื่อมโยงกับการปรับปรุงระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และที่สำคัญอย่างยิ่ง การระดมทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนาม
 
ในปี พ.ศ. 2553 มีการจัดอันดับในประเทศกลุ่ม ASEAN ในแง่ผลิตภาพแรงงานในกลุ่มการสื่อสารและเทคโนโลยี เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 7 และพบว่ามีคะแนนไม่เกินครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภาพของแรงงานไทย จากผลการจัดอันดับดังกล่าวทำให้กระทรวงข้อมูลและการสื่อสารของเวียดนามมีการตั้งเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และทิศทางในปี พ.ศ.2563 ที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนามไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านระบบคุณภาพการศึกษา
- การฝึกอบรมในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องอยู่ในระดับรุดหน้าประเทศในกลุ่มอาเซียน
- นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร้อยละ 90 จะต้องมีขีดความสามารถและทักษะด้านภาษาที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานของบุคลากรในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับนานาชาติ
- การเพิ่มปริมาณและคุณภาพในกลุ่มวิทยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
3) ยกระดับความสามารถของผู้บริหารที่กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกฉบับ
4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันฝึกอบรม รัฐวิสาหกิจและภาคอุตสาหกรรม
 
แนวทาง
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
2) สร้างนโยบายและหลักสูตรเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับผู้นำระดับสูงที่มีอำนาจในการควบคุมบังคับ เช่น
ในด้านการสร้างนโยบายทักษะการบริหารจัดการ การออกแบบนโยบาย ความรู้เชิงเศรษฐกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น
3) ปฏิรูประบบการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นสูงระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาปรับใช้
4) ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนด้านการศึกษาในเวียดนาม
5) การรับรองคุณภาพให้กับสถาบันฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของต่างชาติและเวียดนาม
6) ส่งนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีและผู้สำเร็จการศึกษาไปฝึกอบรมทักษะยังต่างประเทศ
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์