หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเวียดนาม (1)

9 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4408)

กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม
 
เวียดนามเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม (Ministry of Education and Training) ของเวียดนามจึงเป็นกลไก หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาและความสามารถในการอ่านเขียนของประชากรเป็นอย่างยิ่งโดยมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และไม่เฉพาะการศึกษาในระบบ แต่รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสในสายสามัญและสายอาชีพ
 
โดยความหมายของการศึกษานอกระบบที่เวียดนามให้นิยามไว้ คือ รูปแบบของการศึกษาที่สามารถช่วยทุกคนให้สามารถทำงานและเรียนไปในเวลาเดียวกัน และสามารถเรียนอย่างต่อเนื่องได้ตลอดชีวิตช่วยให้มีบุคลิกสมบูรณ์แบบ เพิ่มพูนความรู้ ยกระดับวัฒนธรรม สร้างความเชี่ยวชาญ ชำนาญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถมีงานทำและประยุกต์กับสังคมและการใช้ชีวิตได้
 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากแนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของเวียดนามที่คำนึงถึงประชาชนในทุกภาคส่วนและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ที่มิใช่เพียงการเรียนรู้ตามระบบเพียงเท่านั้น โดยรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการศึกษานอกระบบไปพร้อมกับการศึกษาในระบบ โดยมีการตั้งเป้าหมายสำหรับการพัฒนาการศึกษานอกระบบภายในปี พ.ศ. 2558 ไว้ดังนี้
 
1) เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษามีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับประถมหรือมัธยมศึกษาตอนต้น
2) สำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้หญิงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต้องมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอ่านออก เขียนได้และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อเนื่อง การรู้หนังสือสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่
4) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ของรัฐในการพัฒนาการศึกษาที่ราคาไม่สูงอย่างต่อเนื่อง การศึกษาตลอดชีวิต และสังคมแห่งการเรียนรู้
5) เพื่อการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการศึกษาต่อ
 
เนื่องในทุกระดับโดยการตั้งเป้าหมายเฉพาะสำหรับการพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาผู้ใหญ่ภายในปี พ.ศ. 2558 ไว้ดังนี้
 
1) อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุระหว่าง 15 – 35 ปี ภายในปี พ.ศ. 2558 จะต้องมีจำนวนร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมด
2) มีศูนย์การเรียนรู้ในหน่วยงานส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ. 2553 และร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2558
3) ภายในปี พ.ศ. 2558 นักเรียนอายุ 6 – 14 ปี จำนวนร้อยละ 75 ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ต้องเข้าสู่ระบบการศึกษานอกโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
4) ภายในปี พ.ศ. 2558 นักเรียนอายุ 11 – 14 ปี จำนวนร้อยละ 75 ที่อยู่นอกระบบการศึกษาต้องเข้าสู่ระบบการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5) หลักสูตรและตำราของการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาผู้ใหญ่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
6) มีการต่อตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในทุกเขตกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการศึกษานอกระบบและการศึกษาผู้ใหญ่
 
อย่างไรก็ตามความต้องการในการเรียนรู้ของ เวียดนามมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเพียงกระทรวงเดียวไม่สามารถที่จะตอบสนองต้องการ ทั้งหมดได้
ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงต่างๆ องค์การต่างๆ ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรมนุษย์ อุปกรณ์ และด้านการเงิน กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กระทรวงยุติธรรม กระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร สหภาพสตรี สหภาพเด็ก และองค์การอื่นๆ จะเป็นผู้สนับสนุนการเปิดโอกาสให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ ติดตามระบบการศึกษานอกระบบทั้งประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์
 
นอกจากนี้กระทรวงยังมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชากรเวียดนาม โดยแบ่งนโยบายตามพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ระดับส่วนกลางมีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมร่วมมือกับกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งองค์การต่างๆ จัดทำแนวทางการทำงานร่วมกันในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากรในระดับจังหวัดและเขตคณะกรรมการ มีการตัดสินใจใช้นโยบายการขัดเกลาทางสังคมโดยการศึกษา โดยสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรูปแบบของท้องถิ่นระบบการศึกษาเวียดนามมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในการให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกระดับ
 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเรียนรู้สู่ชุมชนตามนโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และได้รับการยอมรับเป็นอย่างยิ่งในสังคมเวียดนาม เพราะไม่เพียงแต่เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับทุกคนในชุมชน แต่ยังเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอแนวคิดทุกอย่างเพื่อการศึกษา (All for Education) ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ระบบการศึกษา ชุมชนประสบความสำเร็จอีกด้วย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์