หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
วิสัยทัศน์กระทรวงประสานงานการเมือง กฎหมาย และความมั่นคงอินโดนีเซีย

9 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3664)

ยุทธศาสตร์
1. มุ่งมั่นแสดงความเป็นผู้นำให้มากที่สุด เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการ
 
2. ทำตามข้อกำหนดการบริหารงาน และกำหนดนโยบายสำหรับประธานาธิบดีและรอง
ประธานาธิบดีให้ได้มากที่สุดผ่านการปฏิรูประบบราชการ
 
3. มีความเต็มใจและมุ่งมั่นที่จะแสดงความเป็นผู้นำให้มากที่สุดเพื่อให้บริการเป็นเลิศ
 
4. ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้เป็นกลไกของสำนักประธานาธิบดีเพื่อให้บริการเป็นเลิศ
 
วิสัยทัศน์
เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและการทำให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
 
ภารกิจ
1. ประสานงานกับรัฐมนตรีและหัวหน้าสถาบันต่างๆ ของรัฐในการผสานภารกิจภาคสนาม หรือภาคปฏิบัติของการเมืองและความมั่นคงรวมถึงการแก้ปัญหาในการปฏิบัติตามภารกิจ
 
2. ประสานงานและเพิ่มการเตรียมการร่วมวางหลักเกณฑ์นโยบายรัฐบาลในสำนักงานรัฐมนตรีแผนกงาน หรือสถาบันของรัฐที่ไม่ใช่แผนกงานในภาคสนามหรือภาคการปฏิบัติเรื่องทางการเมืองและความมั่นคง
 
3. ประชุมสรุปรายงาน การแนะนำต่างๆ และการพิจารณาในภารกิจภาคปฏิบัติต่างๆ ที่เหมาะสมที่จะนำเสนอต่อประธานาธิบดี
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์