หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
วิสัยทัศน์กระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒนาสังคมมาเลเซีย

9 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5248)

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ครอบครัว และการพัฒนาชุมชนให้เหมือนประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว
 
ยุทธศาสตร์
1) ทำให้มั่นใจได้ว่ามุมมองทางเพศ ครอบครัว และชุมชน ถูกบูรณาการ ตามการกำหนดนโยบาย การวางแผนและนำโปรแกรมไปปฏิบัติ
 
2) การเสริมสร้างการดำเนินการของครอบครัวที่มีคุณค่าในสังคมด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาค รัฐและเอกชน
 
3) การตรวจสอบกฎเกณฑ์และนำเสนอเพื่อออกกฎหมายใหม่ โดยให้มั่นใจว่าเป็นการป้องกันสตรี ครอบครัว และชุมชน
 
4) การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องเพศ ประชากร ครอบครัวและชุมชน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในการ วางแผนและพัฒนาโปรแกรม
 
5) พัฒนาและเสริมสร้างฐานข้อมูล ทางสังคมเพื่อให้ครอบคลุมและวางแผน บูรณาการ การควบคุม และประเมิน กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
 
6) เพิ่มทักษะ ความรู้ และกระจายกลุ่มเป้าหมายให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 
7) เพิ่มโอกาสที่หลากหลายสำหรับ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงโปรแกรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
8) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระดับสากล
 
9) สร้างการควบคุมและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงโครงการและนโยบาย
 
10) การขยายการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารของสตรี ครอบครัว และชุมชน
 
11) เสริมสร้างการส่งมอบบริการทุกระดับด้วยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างมืออาชีพ
 
12) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่มีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ และองค์การที่ จะช่วยให้สตรี ครอบครัว และชุมชนได้รับบริการที่จำเป็น
 
ภารกิจ
บูรณาการในมิติทางสังคมและสตรีไปสู่การพัฒนาของชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างสถาบันครอบครัวเพื่อปรับปรุง สวัสดิภาพทางสังคม
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์