หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th ASCC)

8 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2097)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ปพม.(แทน รมว.พม.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งดูแลกำกับการทำงานของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยแทน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะมาจากกระทรวงด้านสวัสดิการสังคม วัฒนธรรม หรือกระทรวงแรงงาน
 
การประชุมของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีจะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อพิจารณาเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดตาม และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานของสาขาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จำนวน 15 สาขาหลัก นอกจากนี้ที่ประชุมจะมีการพิจารณาให้ความหรือเห็นชอบเอกสารต่างๆ ที่จะมีการนำเสนอต่อผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียน
 
สำหรับการประขุมในปี 2558 ประเทศมาเลเซีย ได้ทำหน้าที่ประธานอาเซียน ได้กำหนดประเด็นเร่งด่วนของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเสนอต่อผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 ได้แก่
 
 1. การจัดทำบลูพรินท์ของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนปี ค.ศ. 2025 ซึ่งจะใช้เป็นแผนการดำเนินงานของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใน ระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2559 ถึง 2568) โดยในแผนใหม่นี้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเคยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเสาสังคมฯ จะย้ายไปอยู่ในแผนงานของเสาเศรษฐกิจ แผนใหม่จะเน้น 5 เรื่องได้แก่
 
1. การสร้างประชาคมที่มีประโยชน์และมีส่วนร่วมของประชาชน มีความทั่วถึง ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน และมีพัฒนาการในเชิงสร้างสรรค์
 
2. การออกแถลงการณ์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อแสดงความร่วมมือของอาเซียนในการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
3. ปฏิญญาว่าด้วยเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการให้บริการเพื่อดูแลผู้สูงอายุ การจัดบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในทุกระดับ
 
4. แผนการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งได้แปลงปฏิญญาไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน โครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีเอกสารอื่นๆ เช่น การรับมือกับภัยพิบัติสำหรับภูมิภาคอาเซียน แผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี และต่อเด็ก ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยวาระความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายอาเซียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร การเป็นราชการที่มีพลเมืองอาเซียนเป็นศูนย์กลาง และเอกสารอื่นๆ
 
โดยคาดว่าเอกสารทั้งหมดจะสามารถนำเสนอผู้นำอาเซียนเพื่อให้รับทราบ รับรองได้ภายในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่จะจัดในเดือนพฤศจิกายน ทีจะถึงนี้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีสาขาต่างๆ ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ
 
สำหรับผลการดำเนินงานของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จากทั้งหมด 339 มาตรการตามบลูพรินท์ฉบับแรก ปี พ.ศ. 2552-2558 ได้มีการดำเนินการไปแล้ว 328 มาตรการ และอีก 10 มาตรการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ถือว่ามีการดำเนินงานครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ตามที่ได้กำหนดไว้
 
ปพม. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมว่ายินดีที่ทราบว่าแผนงานฉบับใหม่จะเน้นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ในเรื่องการลดความยากจน แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาด การเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้า การส่งเสริมเมืองที่เป็นมิตรต่อคนพิการและผู้สูงอายุ และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
 
และเชื่อว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าประชาชนอาเซียนจะได้เข้าถึงโอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริง โดยงานในระดับภูมิภาคจะส่งผลในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ที่นายกรัฐมนตรีของไทย รวมถึงผู้นำชาติต่างๆ ได้ให้การรับรองที่นิวยอร์กเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นการต่อยอดงานจากแผนเก่าในแผนฉบับใหม่จึงมีความจำเป็นเพื่อให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่มีความทั่วถึงและยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยในวิสัยทัศน์อาเซียนปี 2025 ยังตั้งเป้าหมายในการลดความไม่เท่าเทียมกันอีกด้วย
 
การประชุมของคณะมนตรีเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งประเทศลาว จะเป็นประธานอาเซียน มีกำหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2559 ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
 
 
 
credit : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์