หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สปป.ลาว

8 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4707)

รายงานของ สปป.ลาวระบุว่า สปป.ลาว อยู่ในช่วงของการปฏิรูประบบราชการให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามปัญหาที่ภาคราชการ สปป.ลาว กำลังประสบอยู่ คือ การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ภาคราชการ โดยเฉพาะราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนาข้าราชการให้มีทักษะและภาวะผู้นำโดยวิธีการพัฒนาในการจัดหลักสูตรการศึกษา การจัดฝึกอบรม รวมถึงการจัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นร่วมระหว่างภาคราชการและเอกชนจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การฝึกอบรมข้าราชการใน สปป.ลาว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน (Basic Training) หมายถึง การอธิบายให้ข้าราชการเข้าใหม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับข้าราชการใน สปป.ลาว กฎการบริหารจัดการภายในองค์การ ตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ และโครงสร้างองค์การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบการประสานงานและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์การ

2. การฝึกอบรมระหว่างการประจำการ (Regular In-service Training) หมายถึง การฝึกอบรม การเสริมสร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีด้านการเมือง ความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะสำหรับข้าราชการ โดยดูจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีและแผนการฝึกอบรม

3. การฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่งใหม่ (Training Prior to Assuming New Duty and Position) หมายถึง การฝึกอบรม การเสริมสร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีด้านการเมือง ความรู้ด้านเทคนิคและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่และซับซ้อนมากขึ้น หรือการเข้ารับตำแหน่งฝ่ายบริหารในระดับที่สูงขึ้น
โดยการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหรือเสริมสร้างขีดความสามารถจะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
2. ความจำเป็นต่อหน่วยงานและงานที่รับผิดชอบ
3. มีจุดมุ่งหมายที่จะรับหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่างหรือตำแหน่งผู้บริหาร

สำหรับผู้สมัครเพื่อจะเข้ารับการศึกษาต่อเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป จะต้องมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง มีสุขภาพแข็งแรงและอายุไม่เกิน 45 ปี

ตัวอย่างการพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มการผลิตปศุสัตว์ใน สปป.ลาว กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้

วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถควรจะเป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้ และเพื่อให้ได้ประโยชน์จากแต่ละวิธีการ โดยควรจะผสมผสานวิธีการพัฒนาเข้าด้วยกันกันอย่างน้อย 5 วิธีการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปีแรกเปิดโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ (Workshop) ในช่วงเริ่มต้นโครงการและทุก ๆ หกเดือน หลังจากการฝึกอบรมในช่วงเริ่มต้น ควรจะมีการเน้นหัวข้อการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจง หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้ปฏิบัติงานโดยตรงกับเกษตรกร การประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และการดูแลโดยพี่เลี้ยงก็เป็นสิ่งสำคัญในช่วงปีแรกเช่นกัน และอย่างน้อยควรมีการศึกษานอกสถานที่ หรือการทัศนศึกษาในช่วงปีแรก

ปีที่ 2 เปิดโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุก ๆ หกเดือนร่วมกับองค์การไม่แสวงผลกำไร หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน (On-the-job Learning) ใช้ระบบพี่เลี้ยงท้องถิ่นทุก ๆ สามเดือน และใช้พี่เลี้ยงระดับประเทศในทุก ๆ 3 หรือ 6 เดือน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้ทราบถึงวิธีการออกพื้นที่ตามความต้องการของเกษตรกร ผู้บริหารและรัฐบาลควรมีส่วนร่วมในการประชุมและการออกเยี่ยมพื้นที่

ปีที่ 3-5 ทำการฝึกอบรมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานโดยตลอดในแต่ละปี สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมทุกเดือน และใช้ระบบพี่เลี้ยงท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยต้องพิจารณาจากกิจกรรมในช่วงเวลานี้ ผู้บริหารโครงการควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีโอกาสศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เปิดมุมมองและได้รับความรู้ที่กว้างมากขึ้น นอกจากนี้ควรให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมใช้เวลาในการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างน้อย 15-20 วันต่อเดือน โดยระยะเวลาควรขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ปฏิบัติและฤดูกาลที่ปฏิบัติงาน
 
นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เช่น โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐและการปกครองแห่งชาติ (The National Governance and Public Administration Reform: NGPAR) ซึ่งเป็นแนวทางในการคิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อปฏิรูปการบริการของภาครัฐ โดยการกระจายงานและความรับผิดชอบไปยังส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอ ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการดำเนินการพัฒนาของประเทศ
 
โดยกระทรวงภายใน (Ministry of Home Affairs: MoHA) จุดประสงค์หลักของโครงการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เป็นการริเริ่มการพัฒนาศักยภาพ การออกแบบโปรแกรม และการดำเนินงานมีการเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ของการพัฒนาความสามารถของกระบวนการในระยะยาวบนพื้นฐานการเสริมสร้าง
 
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการส่งมอบบริการและการปรับโครงสร้างองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเพิ่มความรู้และทักษะของข้าราชการ และการปรับปรุงขีดความสามารถขององค์การที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

โดยในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะใช้กลยุทธ์ "การเรียนรู้และการปฏิรูป” (Learning and Doing Strategy) ความรู้ และทักษะของข้าราชการจะได้รับการพัฒนา โดยผ่านการเรียนรู้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับงานในความรับผิดชอบที่ข้าราชการปฏิบัติ โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ หรือเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ
 
การฝึกอบรมทั้งหมดจะพิจารณาจากการประเมินความต้องการการฝึกอบรม และครอบคลุมถึง "แผนการติดตามหลังการฝึกอบรม” (Post-training Plan) เพื่อให้มั่นใจว่าได้เกิดการปฏิบัติขึ้นจริงหลังจากผ่านการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนโดยครูพี่เลี้ยง (Mentor) ที่มีประสบการณ์

รัฐบาล สปป.ลาว มีความพยายามอย่างสูงในการพัฒนากลไก เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการระบบราชการ และผลิตข้าราชการพลเรือนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการส่งมอบการบริการของภาครัฐ มีการเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการพลเรือนในพื้นที่ห่างไกล
 
รัฐบาลได้ดำเนินการ โดยมีความคืบหน้าในการลงมติรับร่างกฎหมายในการจัดเขตพื้นที่ห่างไกลและกลยุทธ์การบริหารระบบข้าราชการพลเรือนมีการจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนแห่งชาติ และมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถของวิทยากรในปัจจุบัน และเพิ่มจำนวนวิทยากรให้มากขึ้นผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม (Training of Trainers)โดย สำนักงาน ก.พ.


 

 


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์