หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ประวัติและข้อมูลรัฐบาลเวียดนามโดยย่อ

6 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 7646)

ประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยม มีรูปแบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมการผูกขาด และรวมศูนย์ที่รัฐบาลกลาง ปัจจุบันเวียดนามใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2535 ในการปกครอง ซึ่งกำหนดให้พรรคคอมมิวนิสต์เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้นำของประชาชนทุกชั้น เวียดนามมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและวางกรอบพื้นฐานให้กับหน่วยงานทั้ง 3 ของประเทศซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ
 
• ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรวมไปถึงตำแหน่งสำคัญในพรรคคอมมิวนิสต์ เช่น สมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรบริหารระดับสูง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของพรรค คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กรมการเมือง (Politburo) เป็นองค์กรบริหารสูงสุด เป็นศูนย์กลางอำนาจในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ส่วนในด้านพิธีกรรม ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะรัฐบาลรัฐบาลแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีและรับรองโดยสภาแห่งชาติวาระ 5 ปี
 
• ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาแห่งชาติ (Quoc Hoi หรือ National Assembly) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกรวม 493 คน มีอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ ทำหน้าที่บัญญัติและแก้ไขกฎหมายรวมทั้งแต่งตั้งประธานาธิบดีตามที่พรรคคอมมิวนิสต์เสนอ ให้การรับรองหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานาธิบดีเสนอ ตลอดจนแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 5 ปี แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ แต่กฎหมายเวียดนามก็อนุญาตให้ผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งได้เช่นกัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติอันเป็นองค์กรส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ ทำหน้าที่ดูแลรักษาอุดมการณ์สังคมนิยมสภาแห่งชาติ (National Assembly) ของเวียดนาม
 
• ฝ่ายตุลาการ
เป็นระบบศาลฎีกาประชาชน (Supreme People’s Court) สภาแห่งชาติเป็นผู้เลือกหัวหน้าผู้พิพากษา โดยได้รับคำแนะนำจากประธานาธิบดี วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี แม้จะแยกการบริหารให้เห็นว่ามีอำนาจของสามฝ่าย ซึ่งในระบอบประชาธิปไตย อำนาจของสามฝ่ายนี้จะต้องมีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ตามหลักของการคานอำนาจแต่ในทางปฏิบัตินั้น พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีอิทธิพลเหนือการควบคุมการบริหาร และดำเนินการผ่านคณะกรรมาธิการกลาง ซึ่งมีสมาชิก 150 คน เป็นผู้เลือกสมาชิกโปลิตบูโร จำนวน 15 คน ที่การประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นทุก 5 ปี สมาชิกพรรคดำรงตำแหน่งอาวุโสในรัฐบาลทั้งหมดและเพื่อความเข้าใจถึงโครงสร้างการปกครองของเวียดนาม
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์