หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
วิสัยทัศน์กระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย

6 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3348)

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการพัฒนาและการจัดการกำลังพลระดับโลก
 
ยุทธศาสตร์
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของแรงงานและโลกาภิวัตน์
2) การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการลงทุนให้น่าดึงดูดและการรักษาความสามารถด้านการแข่งขัน
3) การสร้างตลาดแรงงานอย่างเป็นพลวัต ซึ่งการจ้างงานต้องการทักษะใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลาย
4) การสร้างความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและความปลอดภัยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5) การเคลื่อนย้ายแรงงานจะส่งผลต่อแรงงานท้องถิ่น ซึ่งจะได้รับค่าจ้างต่ำกว่าความเหมาะสมของทักษะ
6) สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการประสานความร่วมมือกัน
7) สมรรถนะและความสามารถในการจ้าง
8) ระบบความปลอดภัยทางสังคมแห่งชาติ
9) การลดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน
 
ภารกิจ
- เพื่อการเจริญเติบโตและสร้างโอกาสในการทำงานมากขึ้น
- เพื่อสนับสนุนและรักษาความสัมพันธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และสหภาพ การค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชน
- เพื่อสนับสนุนความยุติธรรมทางสังคมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภาคอุตสาหกรรมตลอดจน การแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงข้อตกลงร่วมกันถึงเงินรางวัล
- เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสหภาพทางการค้ามีแนวทางปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย และสามารถรับผิดชอบช่วยเหลือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้
- เพื่อจะเป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
- เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและสุขภาพของกำลังพล
- เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และการแข่งขันของแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์