หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เจาะศักยภาพ "แดนกิมจิ" เดินเครื่องเต็มสูบเปิดประตูกระชับมิตร AC เสริมพลังแกร่งอาเซียน+3

5 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1585)

ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community : AC เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน เป้าหมายเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงทำให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานที่ดีในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ระดับโลก
 
นอกเหนือจากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศอาเซียนแล้ว ยังมีพันธมิตรร่วมวงเพิ่มอีก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ที่มาร่วมผนึกพลังเป็น อาเซียน+3 ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างประโยชน์และความมั่นคงในภาพรวมให้กับสมาชิกทั้ง 13 ประเทศ รวมถึงสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศและระดับโลก
 
ซึ่งในการรวมตัวของอาเซียน+3 จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอด โดยเฉพาะ 10 ประเทศอาเซียนกับเกาหลีใต้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการ ASEAN–ROK Media Exchange Programme ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างสื่อมวลชนอาเซียนและเกาหลีใต้ ภายใต้ Future Oriented Cooperation Projects โดยเป็นโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสารสนเทศ (ASEAN-COCI Sub-Committee on Information: SCI) ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542
 
หัวใจหลักของโครงการคือมุ่งเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนอาเซียนและเกาหลีให้เกิดความรู้ ความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้งเป็นสื่อกลางนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ผ่านสื่อในแต่ละประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนนั่นเอง
 
ทีมข่าววัฒนธรรมได้มีโอกาสร่วมโครงการสื่อมวลชนอาเซียนเยือนเกาหลีใต้ (ASEAN Media People’s visit to Korea) จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2558 พร้อมกับคณะของกรมประชาสัมพันธ์ฐานะหน่วยงานประสานในประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนสื่อจาก 10 ประเทศอาเซียน
 
โดยในปี 2558 นี้จัดโครงการภายใต้หัวข้อ "Enhancing the ASEAN–ROK Community through Cultural Exchange เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อมูลของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของประเทศเกาหลี ตลอดจนเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาหลี อาทิ ศูนย์อาเซียนเกาหลี และศูนย์วิจัยวัฒนธรรมอาเซียน
 
นาย คิม ยอง ซุน (H.E.Kim Yong–SUN) เลขาธิการอาเซียน ฉายภาพความร่วมมือของอาเซียนและเกาหลีใต้ว่า การรวมตัวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและอาเซียน ซึ่งได้มีการส่งเสริมความคิดริเริ่มเชื่อมต่ออาเซียนเข้ากับชุมชน ธุรกิจเกาหลีถือเป็นความพยายามที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งการให้ข้อมูลกับภาคเอกชนเกาหลี เพิ่มโอกาสในการลงทุนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมถึงการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งได้ประโยชน์หลายด้านจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญคือด้านเงินทุนและวัฒนธรรม ซึ่งโครงการนี้ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งข้อมูลโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมต่อกัน โดยการบูรณาการนั้นกลายเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เกิดฐานการผลิตและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างโอกาสที่ดีกว่าสำหรับกลุ่มการเจรจาในระดับโลก
 
ซึ่งเป้าหมายระยะยาวคือการทำงานร่วมกัน และลดช่องว่างระหว่างเกาหลีใต้และประเทศอาเซียน ภายใต้ศูนย์อาเซียนเกาหลี ศูนย์อาเซียนเกาหลีนี้จะเน้นในเรื่องวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านการแสดง โดยภายในศูนย์จะส่งเสริมเรื่องการแสดง ศิลปิน และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากอาเซียน
 
ดังนั้น จึงเหมาะที่ไทยและอาเซียนจะนำวัฒนธรรมและรูปแบบดังกล่าวมาต่อยอดและส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักได้ เลขาธิการอาเซียนขยายภาพด้วยว่า เกาหลีใต้มีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยการลดช่องว่างระหว่างสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community : APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio Cultural Community : ASCC) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมหรือวัฒนธรรม
 
สำหรับความร่วมมือในส่วนเฉพาะกับไทยนั้น นายคิม ยอง ซุน เล่าเสริมว่า เกาหลีจะส่งเสริมการค้า การลงทุน และวัฒนธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือและสร้างความร่วมมือในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการดำเนินงานของศูนย์ ASEAN–Korea ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของโครงการความร่วมมือที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบได้
 
จากที่ทีมข่าววัฒนธรรมได้มีโอกาสร่วมโครงการครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้อย่างชัดเจนคือสาธารณรัฐเกาหลีมีการพัฒนาและส่งเสริมในเรื่องวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการตั้งศูนย์วิจัยอาเซียนและศูนย์อาเซียนเกาหลีเพื่อเป็นสื่อกลางและหัวหอกในการเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนอย่างจริงจัง แต่เหนืออื่นใดสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มมองและตระหนักคือ ไทยต้องสร้างความพร้อมในการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ และนำมาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อวางแผนการดำเนินงานของประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการเป็นประชาคมอาเซียน ถึงเวลาต้อง "เรียนรู้เขา” และต้องให้เขา "รับรู้คุณค่าของเรา” เพื่อประเทศไทยจะสามารถก้าวไปยืนบนเวทีประชาคมอาเซียนอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน ไม่แพ้ประเทศใด
 
 
 
ที่มา :  thairath

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์