หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรภาครัฐมาเลเซีย

4 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5729)

หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Services Department: PSD) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาข้าราชการมาเลเซีย เพื่อพัฒนาข้าราชการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดันแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล (GTP) ให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
 
หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (PSD) จะทำการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การสรรหาบุคลากรจากภายนอก มีขบวนการตั้งแต่การคัดกรอง การสอบข้อเขียน การประเมินศักยภาพ การทดสอบด้านจิตวิทยาและการสัมภาษณ์ ในส่วนของการสอบข้อเขียน จะมีการทดสอบความรู้ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษามาเลย์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้จะมีการทดสอบการนำเสนอ การแสดงบทบาทสมมติ [24] หากผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้ว จะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Public Service Commission: PSC) เพื่อสัมภาษณ์ รอบสุดท้าย
นอกจากนี้แล้วหน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Services Department: PSD) ได้มีการก่อตั้งหน่วยวางแผนการบริหารการจัดการ และความทันสมัยในการบริหารชาวมาเลเซีย (Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit: MAMPU) ในปี พ.ศ. 2540 ภายใต้การจัดการโดย MAMPU พบว่าการให้บริการ ภาครัฐมีคุณภาพและเที่ยงตรงมากขึ้น นอกจากนี้ MAMPU ยังได้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) แก่ภาครัฐ [25] เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป็นประเทศกำลังพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ความต้องการวุฒิบัตรเพิ่มเติมหลังจบการศึกษามีมากขึ้น ได้มีการส่งข้าราชการส่วนหนึ่งไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศด้านการจัดการภาครัฐ (Public Administration) ภายหลังได้มีการเปิดการเรียนการสอนในประเทศ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ เนื่องจากความต้องการข้าราชการที่มีความรู้มากกว่าอนุปริญญามากขึ้น จึงได้มีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการศึกษาต่อปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการบริหารภาครัฐ (Public Administration) ทำให้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดการศึกษาภาคพิเศษ มีการจัดตั้งสถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ (National Institute of Public Administration: INTAN) และศูนย์การอบรมภาครัฐ ซึ่งแนวทางการพัฒนาข้าราชการมาเลเซียของหน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Services Department: PSD) สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
 
 
การวางแผนและการสร้างโปรแกรมอบรม
การวางแผนและการสร้างโปรแกรมการอบรมสำหรับบุคลากรในภาครัฐ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1. จัดตั้งทิศทางด้านกลยุทธ์
2. เพิ่มความสามารถขององค์การ
3. จัดการบุคลากรให้มีคุณภาพ
4. พัฒนาแรงงานให้มีความสามารถ
5. จัดการผลการปฏิบัติงาน
6. รางวัล
7. สร้างองค์การให้เป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
 
นอกจากนี้ หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Services Department: PSD) ได้มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเข้าสู่มาตรฐานระดับโลก เช่น มีการประสานกับสถาบันการศึกษากว่า 60 แห่ง เพื่อจัดโปรแกรมการอบรมที่เหมาะสมในการพัฒนาแรงงานและความเป็นมืออาชีพ ได้แก่ สถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ (National Institute of Public Administration: INTAN), (Institute Latihan Kehakiman dan Perundangan: ILKAP), (Institute Diplomasidan Hubungan Luar Negeri: IDHL), (Institute Kefahaman Islam Malaysia: IKIM) และอื่น ๆ โดย INTAN จะเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับข้าราชการ
 
การอบรมเพื่อการพัฒนาในการเลื่อนตำแหน่ง (Career Promotion)
การอบรมเพื่อการพัฒนาในการเลื่อนตำแหน่งเป็นวิธีการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการมีทักษะและความสามารถพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้
1. การอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง มีการส่งผู้บริหารระดับสูงไปศึกษาต่อด้านการบริหารจัดการ ที่ Harvard Business School, Harvard University, Templeton College และ Oxford
2. การประชุม สัมมนาโดยมุ่งจะพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ
3. การอบรมสำหรับการเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งที่สำคัญ
4. โปรแกรมการอบรมด้านอุตสาหกรรมและเทคนิค
5. โปรแกรมหลังจบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
6. โปรแกรมการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์