หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
หน่วยงาน ASEAN ฟิลิปปินส์

2 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4123)

Office of ASEAN Affairs สังกัดกระทรวงต่างประเทศ (Department of Foreign Affairs) เป็นสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่จัดและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนในระดับประเทศ
 
สำนักงานอาเซียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของฟิลิปปินส์ในกิจการอาเซียน ให้คำแนะนำนโยบาย และการสนับสนุนแก่บุคลากรในการเจรจา ประสานงาน การกำกับดูแล ตรวจสอบ บูรณาการ การรายงาน และการดำเนินงานของรัฐบาลแห่งชาติในอาเซียน
 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ นโยบายการพัฒนา ความร่วมมือทางการเมือง วัฒนธรรมและข่าวสาร ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 
สำนักงานเอเชียและแปซิฟิก (The Office of Asian and Pacificn Affairs: ASPAC) เป็นผู้รับผิดชอบในการให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือกระทรวงการต่างประเทศในการวางแผน จัดระเบียบ กำกับ ประสานงาน บูรณาการ และประเมินความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศฟิลิปปินส์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์
หน้าที่ของสำนักอาเซียน
• กำหนดการเจรจาต่อรองการส่งเสริม และการดำเนินงานของข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต่างประเทศ วัฒนธรรมการคุ้มครองแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเก็บภาษี และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
• ให้การสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของสถานประกอบการฟิลิปปินส์ในต่างประเทศภายในขอบเขตอำนาจศาลทางภูมิศาสตร์ของตนรายละเอียด สำนักอาเซียนแห่งประเทศฟิลิปปินส์ สามารถค้นคว้า ได้ที่ https://www.dfa.gov.ph/main/index.php/office-of-the-undersecretary-for-policy
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์