หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ระบบราชการภายใต้การเมืองการปกครองสิงคโปร์

2 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4994)

สภาพการบริหารประเทศในสิงคโปร์ก็เหมือนประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ที่มีปัญหาคอรัปชั่นโดยนักการเมืองและข้าราชการทุกระดับจนเป็นที่เข้าใจว่าหัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก แต่หลังจากการบริหารประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู ผู้นําที่มีการศึกษาและจิตสํานึกในการพัฒนา ประเทศชาติสูง การรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่น ถือเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องทําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่เล็กมากให้อยู่รอดได้ ระบบการบริหารราชการ ต้องมีความโปร่งใส ยุคสมัย ลี กวน ยู ได้จัดตั้งสํานักงานสอบสวน การกระทําอันเป็นการคอรัปชั่น (Corruption Practices Investigation Bureau: CPIB) ของสิงคโปร์ โดยจัดให้เป็นเป็นองค์การอิสระที่ทํางาน เข้มแข็ง ในช่วงแรก ๆ ได้สอบสวนและเอาผิดขนาดถอดถอนรัฐมนตรี ร่วมคณะรัฐบาลของนายกฯ ลี กวน ยู ได้ โดยที่นายกฯ ลี กวน ยู มีความหนักแน่น แม้ว่าจะต้องเสียเพื่อนหรือสร้างศัตรูเพิ่มขึ้น รัฐมนตรีที่คอรัปชั่นคนหนึ่งตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะความละอาย มีคนหนึ่งหนีฑัณฑ์บนระหว่างการสอบสวนไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอย่างไม่มีความสุข การที่สิงคโปร์มีผู้นําเป็นคนทํางานหนัก ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และสนับสนุนการปราบปรามคอรัปชั่นอย่างเอาจริงเอาจัง เป็นตัวอย่างที่ดีทําให้ประชาชนเชื่อมั่นและร่วมมือกับองค์การปราบคอรัปชั่นของรัฐบาล ทําให้การป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่นประสบความสําเร็จ จนในอีก 30-40 ปี ต่อมา สิงคโปร์ได้คะแนนความโปร่งใสในการบริหาร งานของรัฐบาลสูงที่สุดในเอเชีย
ในปี พ.ศ. 2556 สถาบันองค์การความโปร่งใสสากล (Transparency International) ได้จัดให้สิงคโปร์อยู่ในลำดับที่ 5 จาก 177 ประเทศ ทั่วโลกที่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงน้อยที่สุด แต่ในขณะเดียวกันในรายงานประจำปี พ.ศ. 2556 ขององค์การเอกชน Reporters without Borders เกี่ยวกับดัชนีเสรีภาพของสื่อมวลชน (Press Freedom Index) ของ 179 ประเทศทั่วโลก ได้จัดให้สิงคโปร์อยู่ในลำดับที่ 147 ซึ่งต่ำกว่าประเทศสมาชิกก่อตั้งอาเซียนอีก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน (ลำดับ 122) ไทย (ลำดับ 135) อินโดนีเซีย (ลำดับ 139) กัมพูชา (ลำดับ 143) และ มาเลเซีย (ลำดับ 145) ซึ่งนายโก๊ะ จ๊ก ตง รัฐมนตรีอาวุโสได้ให้การยอมรับว่า แม้สิงคโปร์จะมีระดับเสรีภาพของสื่อมวลชนต่ำ แต่รัฐบาลมีความโปร่งใสมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นการมีเสรีภาพทางสื่อไม่ได้ช่วยส่งผลให้รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ มีระบบการปกครองที่มี ประสิทธิภาพและโปร่งใสเสมอไป
 
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์