หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
บุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่การรวมตัวของประชาคมอาเซียน

30 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1959)

การเตรียมความพร้อมกำลังคนภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคนภาครัฐ
 
คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่การรวมตัวของประชาคมอาเซียน
- มีความเป็นนานาชาติ
- มีความเป็นมืออาชีพ
- มีความเป็นผู้สนับสนุน
 
มีความเป็นนานาชาติ
- มีทัศนะเชิงบวกต่ออาเซียน และประชาคมอาเซียน
- มีทัศนคติต่อประเทศสมาชิกในลักษณะ "ภูมิภาคนิยม” มองว่า "คนในประชาคมอาเซียนคือพลเมืองของภูมิภาคมีความเท่าเทียมกันและต้องพึ่งพากัน”
- มีความรู้และเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับการสนทนา เจรจาต่อรอง การเขียนข้อกฎหมาย การจัดทำข้อเสนอโครงการ การเข้าใจคำศัพท์เฉพาะการเข้าใจภาษาของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในตะเข็บชายแดน
- มีทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ รู้เป้าหมายในการเจรจา รู้ข้อมูลเชิงลึกของคู่เจรจา รู้เทคนิคการเจรจา และเข้าใจสถานการณ์
- มีทักษะในการอ่าน และเข้าใจข้อตกลง กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายของประเทศสมาชิก รวมทั้งการปรับใช้กับบริบทของไทย
 
 
 
มีความเป็นมืออาชีพ
- ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดเป้าหมายร่วมกัน
- มีการสั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอาเซียน และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ให้แก่เพื่อนร่วมงาน
- มีขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใสได้มาตรฐาน มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีจิตสำนึกของการทำงานเป็นทีม มีการสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนและประเทศสมาชิก
- มีความเข้าใจและสามารถกำหนดมาตรฐานการทำงานที่เป็นสากล
 
มีความเป็นผู้สนับสนุน
- มีภาวะผู้นำเชิงรุก โดยมียุทธศาสตร์ในการนำภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้ตระหนัก และเข้าใจเรื่องอาเซียนและประชาคมอาเซียน เพื่อให้ภาครัฐสามารถดำเนินบทบาทเชิงรุกในการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการแข่งขันได้ตามพันธะกรณี
- เข้าใจความต้องการของภาคเอกชนและประชาชน พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล โปร่งใส คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์