หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

30 ตุลาคม 2015

มติคณะรัฐมนตรี 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 มอบหมายให้
 
• กระทรวงแรงงาน
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงาน ก.พ.
 
เป็นหน่วยงานหลักในเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยวางแผนกำลังคนทั้งระบบ ครอบคลุมทรัพยากร มนุษย์ทั้งในภาครัฐและภาคการผลิตและบริการ ทั้งในส่วนของจำนวนความต้องการการพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงาน และทักษะด้านภาษา
 
โดยสำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบด้านการบริหารกำลังคนภาครัฐให้ สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำหรับ อนาคต และการพัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐ และศึกษา วิเคราะห์เชิงลึกเรื่องอัตรากำลังคนภาครัฐ เพื่อวางแผนให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง การเตรียมการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบในการโอนย้ายบุคลากรให้มีความ เหมาะสม
 
 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2555 รับทราบการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
 
กรอบความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐภายใต้แผนงานการ จัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน Blueprint for the Socio Cultural ASEAN Community (ASCC 2009 – 2015) ข้อ A การพัฒนา มนุษย์ (Human Development) A7 พัฒนาขีดความสามารถของราชการ พลเรือน (Building Civil Service Capacity) ได้วางเป้าหมายระดับ ยุทธศาสตร์ สร้างระบบราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบสูง และเชื่อถือได้ด้วย
 
• การเพิ่มขีดความสามารถ และการเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากร มนุษย์ในภาคราชการพลเรือนของ ASEAN และ
• การเพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก ASEAN
 
 
การวิเคราะห์ปัญหา/ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
• บุคลากรภาครัฐ และระบบการบริหารภาครัฐต้องปรับตัว เพื่อให้ สอดรับกับการปฏิบัติงานในลักษณะข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural)
 
• สมรรถนะทั่วไปของบุ คลากรภาครัฐต้องปรับปรุงให้เหมาะกับการปฏิบัติราชการแนวใหม่ โดยเฉพาะทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นอาเซียน
 
• ภาครัฐต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกมากขึ้นรวมทั้งปฏิรูปภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อน การขาดความชัดเจนของทิศทาง แผนในทุกระดับ การขาดความยืดหยุ่นคล่องตัว กฎ ระเบียบที่ไม่ทันสมัย
 
 
สิ่งท้าทายในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
• อาจเกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนกำลังคนคุณภาพในทุกระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะจากข้อตกลงด้านการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ ซึ่งกันและกัน (สาขาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักสำรวจ และนักบัญชี) อาจทำให้เปิดโอกาสการเคลื่อนย้ายกำลังคน คุณภาพไปสู่ภาคส่วนในภูมิภาคอื่น
 
• ภาครัฐต้องสร้างมาตรฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาเซียน ทั้งในเรื่องโครงสร้าง ระบบการสรรหา ระบบการพัฒนา ระบบค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจ และเงื่อนไขการจ้างงานในภาคราชการ ให้คล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถดึงดูด และรักษาบุคลากรคุณภาพในระดับภูมิภาคมากขึ้นอาทิ Lateral Entry Talent Management ระบบจูงใจ ค่าตอบแทน และ สวัสดิการ
 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
 
1. ให้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาในสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหน่วยงาน ในระยะ เวลา 3 ปี
 
2. ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกหน่วยงานในภาครัฐบนฐานของสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ ปรับปรุงระบบการจัดสอบ การประเมินเพื่อวัดระดับสมรรถนะใน การบรรจุบุคคลเข้าทำงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง การกำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ
 
3. เสริมสร้างเครือข่าย และบูรณาการความร่วมมือภายในภาครัฐ ระหว่างภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์