หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
กิจการห้ามลงทุนในเมียนมา

29 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2891)

กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Law) ห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุนในกิจการต่อไปนี้
 
- กิจการที่อาจมีผลกระทบต่อประเพณีและวัฒนธรรมของคนเมียนมา
 
- กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาวะของประชาชน
 
- ธุรกิจที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์
 
- การนำเข้าสารเคมีอันตรายและของเสีย
 
- อุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายตามความตกลงระหว่างประเทศ
 
- การผลิตหรือการให้บริการที่สงวนไว้เฉพาะคนเมียนมา
 
- อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร หรือวิธีการที่ยังอยู่ในขั้นทดลองหรือยังไม่ได้รับการ รับรองตามมาตรฐานสากลว่าปลอดภัย
 
- การลงทุนด้านการเกษตรหรือการเพาะปลูกประเภทที่สงวนไว้เฉพาะคนเมียนมา
 
- การผสมพันธุ์สัตว์ที่สงวนไว้สำหรับคนเมียนมาเท่านั้น
 
- การประมงที่สงวนไว้เฉพาะคนเมียนมา
 
- โครงการลงทุนที่ห่างจากชายแดนไม่เกิน 10 ไมล์ (ประมาณ 16 กิโลเมตร) เว้นแต่ว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลอนุญาตแล้วเท่านั้น
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์