หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ประเภทของการจัดตั้งธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์

29 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3384)

- ห้างซึ่งมีเจ้าของแต่เพียงรายเดียว (Sole Proprietorship)
เป็นกิจการที่มีบุคคลธรรมดาเพียงรายเดียวเป็นเจ้าของและดำเนินการซึ่งรับผิดโดยไม่จำกัด ความเป็นบุคคลของห้างฯ มิได้แยกออกต่างหากจากเจ้าของกิจการ
 
- ห้างหุ้นส่วน (Partnership)
เกิดขึ้นตามสัญญาระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ตกลงเข้าผูกพันตนในทรัพย์สิน เงิน ธุรกิจต่างๆ ร่วมกัน และมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งกำไรร่วมกัน ห้างหุ้นส่วนมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากหุ้นส่วนแต่ละราย หุ้นส่วนแต่ละรายรับผิดตามส่วน
 
- บริษัทร่วมทุน (Joint Venture)
เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างคนต่างชาติกับคนชาติฟิลิปปินส์ หากสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าร้อยละ 40 จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เรื่องการชำระเงินทุนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
 
- บริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทต่างชาติ (Wholly Owned Subsidiary)
 
- สาขา (Branch)
 
- สำนักงานผู้แทน (Representative Office)
สามารถจัดตั้งขึ้นเพื่อติดต่อกับลูกค้าของสำนักงานใหญ่ที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์โดยตรง และรับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งรวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วย แต่สำนักงานผู้แทนไม่อาจมีรายได้หรือก่อให้เกิดรายได้ได้ในประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินทั้งหมดจากสำนักงานใหญ่เท่านั้น และต้องมีการส่งเงินทุนเบื้องต้นเข้ามาลงทุนในการดำเนินงานของสำนักงานจำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ
- สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค (Regional or Area Headquarters)
 
สามารถถูกจัดตั้งขึ้นให้ดำเนินงานในฐานะสาขาของบริษัทข้ามชาติและเป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน ติดต่อสื่อสารและประสานงานแก่บรรดาบริษัทในเครือ สาขา หรือบริษัทลูกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และตลาดต่างประเทศอื่นๆ
 
สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคนี้ไม่อาจมีหรือก่อให้เกิดรายได้ได้ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยที่บริษัทแม่จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และจะต้องมีการส่งเงินเข้ามาบริหารงาน ในเบื้องต้นอย่างน้อย 50,000 เหรียญสหรัฐ และหลังจากนั้นจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ ต่อปี
 
ดังนั้น สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมใดๆ ยกเว้นภาษีทรัพย์สิน (Real Property Tax) นอกจากนี้ ยังได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการฝึกอบรมและการประชุม
 
- สำนักงานใหญ่ปฏิบัติการส่วนภูมิภาค (Regional Operating Headquarters : ROHQ)
อาจถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่บริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือสาขาที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์หรือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตลาดต่างประเทศอื่นๆ ตามที่ได้แจ้งจดทะเบียนไว้ สำนักงานใหญ่ปฏิบัติการส่วนภูมิภาคได้รับอนุญาตให้มีรายได้ได้ในประเทศฟิลิปปินส์จากการให้บริการ ดังต่อไปนี้
 
(ก) การวางแผนและจัดการทั่วไป
(ข) การประสานงานและการวางแผนทางธุรกิจ
(ค) การจัดหาวัตถุดิบ
(ง) ให้คำปรึกษาด้านการเงินของบริษัท
(จ) การสนับสนุนการขายและบริหารทางการตลาด
(ฉ) การบริหารจัดการบุคคลและฝึกอบรม
(ช) บริการโลจิสติกส์
(ซ) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(ญ) การบำรุงรักษาและบริการทางเทคนิค
(ฌ) การติดต่อสื่อสารและประมวลผลข้อมูล
(ฎ) การพัฒนาธุรกิจ
 
สำนักงานใหญ่ปฏิบัติการส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับเงินทุนส่งเข้ามาในประเทศเพื่อดำเนินงานในเบื้องต้นอย่างน้อย 200,000 เหรียญสหรัฐ
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์