หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในสิงคโปร์

29 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 22976)

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีนักลงทุนสนใจมาลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน แม้เป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็กมีทรัพยากรในประเทศไม่มากนัก แต่สิงคโปร์มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่เหมาะสมด้าน การค้า เป็นเส้นทางหลักของการเดินเรือซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญของโลก โดยเป็นจุดเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียตะวันออก หรือมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก
 
นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับศักยภาพการลงทุนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งด้านแรงงาน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีความโดดเด่นด้านนโยบายการลงทุนที่ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างประเทศเท่าเทียมกับนักลงทุนในประเทศ
 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ของสิงคโปร์
 
จุดแข็ง (Strengths)
- เป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงและมีกำลังซื้อมาก มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุดใน อาเซียน และสูงเป็นลำดับที่ 9 ของโลกมีรายได้ต่อหัวของประชากรมากกว่า 52,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
 
- เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศมีการประกอบธุรกิจในลักษณะ Trading Hub ซึ่งเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปทั่วโลก
 
- แรงงานมีทักษะสูง และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ
 
- เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและการบินพาณิชย์ มีระบบ Logistic และ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
- มีนโยบายการค้าเสรี โดยมีกฎหมายและนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนจากต่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในสิงคโปร์ได้ร้อยละ 100 (ยกเว้นกิจการด้านการกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ ธุรกิจด้านกฎหมาย และการประกอบอาชีพทนายความ ธุรกิจการบิน และกิจการบาง สาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิสาหกิจของรัฐ) และไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเกือบทุกประเภท (ยกเว้นสินค้า 4 รายการ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาสูบ น้ำมันปิโตรเลียมและรถยนต์/รถจักรยานยนต์)
 
จุดอ่อน (Weaknesses)
- ตลาดการบริโภคในประเทศมีขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 5.4 ล้านคน ทำให้ความต้องการสินค้าเพื่อการบริโภคอย่างแท้จริงจากไทยจำกัดเพียงไม่กี่รายการเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในหมวดอาหารและมีการแข่งขันสูง
 
- มีทรัพยากรจำกัดต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ และขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
 
- มีอัตราค่าครองชีพสูง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการประกอบการธุรกิจสูงตามไปด้วย
 
 
โอกาส (Opportunities)
- เป็นแหล่งส่งออกเพื่อการ Re-export ของไทย จากการประกอบธุรกิจในลักษณะ Trading Hub ของสิงคโปร์
 
- สิงคโปร์มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเสริมสร้างความหลากหลายให้กับทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ
 
- นโยบาย Regionalization ของสิงคโปร์จะเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนกับประเทศในเอเชีย
 
- เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับการทดสอบตลาด ก่อนที่จะขยายตลาดไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
อุปสรรค (Threats)
- ทุกประเทศสามารถทำการค้าและการลงทุนกับสิงคโปร์ได้ โดยได้รับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ทำให้เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าสำคัญๆ อาทิ มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นต้น
 
- มีมาตรฐานสินค้าและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของสินค้าสูง อาทิ มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรฐานด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์