หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ระบบการเก็บภาษีเวียดนาม

28 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 9078)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยปกติอยู่ที่ร้อยละ 25 ยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้นหา สำรวจและทำเหมืองแร่ ซึ่งจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างร้อยละ 32-50 ทั้งนี้เวียดนามได้มีการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นร้อยละ 22 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 และมีนโยบายที่จะปรับลดลงเหลือร้อยละ 20 ในวันที่ 1 มกราคม 2559
 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax rates) เวียดนามมีการเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กับชาวต่างชาติสำหรับเงินได้บางประเภท เช่น ภาษีจากดอกเบี้ย คิดในอัตราร้อยละ 5 และภาษีจากค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (Royalty) คิดในอัตราร้อยละ 10
 
อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับเวียดนาม เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ เวียดนามได้ทำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศ โดยเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ และไทย
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) เวียดนามมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้า โดยบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นชาวเวียดนามหรือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวียดนามจะต้องจ่ายภาษี โดยบุคคลที่พำนักอยู่อยู่ในเวียดนามเป็นระยะเวลา 183 วัน หรือมากกว่า 12 เดือนติดต่อกันตามปีปฏิทิน นับจากวันแรกที่เข้ามาในประเทศ หรือมีถิ่นพำนักในเวียดนามเป็นหลักแหล่งและอาศัยอยู่ในเวียดนามรวม 90 วัน หรือมากกว่าตามปีปฏิทินจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเก็บจากผู้มีรายได้ ดังนี้
∝ รายได้จากการประกอบธุรกิจ
∝ เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับเป็นเงินสด
∝ รายได้จากการลงทุนในเงินทุน
∝ รายได้จากเงินโอน
∝ รายได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นการโอนย้ายระหว่างคู่สมรสและญาติพี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน)
∝ รายได้จากการแข่งขันชนะรางวัล
∝ รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
∝ รายได้จากใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในนามของบริษัทนั้น (แฟรนไชส์)
∝ รายได้จากมรดก (ยกเว้นมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จากคู่สมรสและญาติพี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน)
∝ รายได้จากของขวัญ (ยกเว้นของขวัญที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จากคู่สมรสและญาติพี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน)
 
ทั้งนี้จะมีการหักภาษีจากเงินบริจาคสถาบันหรือการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อดูแลเด็กที่ยากลำบาก คนพิการ ผู้สูงอายุ และจากเงินบริจาคด้านมนุษยธรรมและกองทุนส่งเสริมการศึกษา
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์