หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน

28 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2024)

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2558 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือสรุปข้อตกลงความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 โดยบนเวทีการประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียน 8 ข้อ คือ
 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
- สารเคมีและขยะมูลฝอย
- สิ่งแวดล้อมศึกษา
- สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
- การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ
- เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
พร้อมกันนี้ ยังได้เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปเสนอต่อที่ประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกันจัดนิทรรศการบรรยาย ASEAN side event และการประชุมคู่ขนานกับการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม 77 (G77) + China ในระหว่างการประชุม COP21 เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นเจรจาสัปดาห์ละครั้ง รวมทั้งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการร่วมกันเตรียมการในนามประชาคมอาเซียนต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคอาเซียน
 
ที่สำคัญได้ทบทวนและตรวจสอบเอกสาร Declaration on ASEAN Post-2015 Environmental Sustainability and Climate Change Agenda , กรอบการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการในภูมิภาคอาเซียน, ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน ปี 2016-2020 และกลยุทธ์แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสนอให้มีการรับรองเอกสารดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13
 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวย้ำว่า ส่วนของการประชุมภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน ครั้งที่ 11 นอกจากจะได้รับทราบความก้าวหน้าโครงต่าง ๆ จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแล้ว พบว่า ประเทศภาคีทั้ง 10 ประเทศ ได้นำเสนอสถานการณ์หมอกควันและการดำเนินงานของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เสนอให้ร่วมกันจัดทำ Roadmap ความร่วมมืออาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
 
โดยไทยอาสารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดการถอดบทเรียนจากแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพื่อทำการยกร่าง Roadmap ดังกล่าวร่วมกันให้เป็นกรอบการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอาเซียนต่อไป
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์