หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ของราชอาณาจักรกัมพูชา

21 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4493)

จุดแข็ง (Strengths)
 
-ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของกัมพูชาสามารถเชื่อมโยงกับไทย สปป.ลาวและเวียดนาม และเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาเส้นทางขนส่งร่วมกันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) เชื่อมโยง 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
 
-เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตสินค้า โดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง รวมถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 
-มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ำและมีแรงงานจำนวนมาก จึงเหมาะสำหรับเป็นฐานการผลิตสินค้าที่ใช้ปัจจัยแรงงานเข้มข้นให้แก่ประเทศอื่น
 
-รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนได้ค่อนข้างเสรีและเปิดกว้างมากกว่าประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน
 
-ชาวกัมพูชาในบางจังหวัดสามารถพูดภาษาไทยได้และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทย
จุดอ่อน (Weaknesses)
 
-ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ทำให้ต้นทุนด้านสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า และการสื่อสาร ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะไฟฟ้าที่ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ
 
-ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจสำหรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
 
-ระบบการเงิน การธนาคาร และกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
 
 
โอกาส (Opportunities)
 
-มีศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนสูง เนื่องจากการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และยังมีแผนการพัฒนาโครงการลงทุนภาครัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอีกมาก
 
-มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้รัฐบาลกัมพูชายังส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจท่องเที่ยวอีกด้วย
 
-กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences : GSP) จากประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันด้านราคาของผู้ส่งออกสินค้าจากกัมพูชาหรือนักลงทุนที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสินค้า
 
-กัมพูชามีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) รวมถึง เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
 
-ชาวกัมพูชามีความชื่นชอบสินค้าไทย เชื่อมั่นว่าสินค้าจากประเทศไทยมีคุณภาพดี และกัมพูชายังมีความต้องการสินค้าเพื่อการบริโภคและอุปโภคอีกมาก
อุปสรรค (Threats)
 
-ระบบกฎหมายยังขาดความชัดเจน อาทิ ไม่มีกฎหมายสำคัญเพื่อควบคุมและตรวจสอบการลงทุน ระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าสินค้ายุ่งยาก และมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อยครั้ง เป็นต้น การส่งออกและนำเข้าสินค้าบางครั้งต้องใช้การเจรจาหรือความสัมพันธ์พิเศษกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างสำหรับต้นทุนการทำธุรกิจ
 
- การนำเข้าสินค้าทุกประเภทของกัมพูชานอกจากจะต้องเสียภาษีนำเข้าแล้ว ยังต้องเสียภาษีผ่านแดนในลักษณะที่ผิดกฎหมายอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้การค้าชายแดนส่วนใหญ่ไม่มีการทำสัญญา ไม่นิยมทำการค้าผ่านระบบธนาคารและมักมีค่าใช้จ่ายนอกระบบสูง
 
- ค่าขนส่งสินค้ามีราคาสูง เนื่องจากระบบโลจิสติกส์ขาดประสิทธิภาพและยังทำให้การขนส่งสินค้าใช้เวลานานและอาจเกิดความชำรุดเสียหายกับสินค้าได้อีกด้วย
 
- การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นไปได้อย่างจำกัด
 
- ความขัดแย้งด้านพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจเป็นปัญหาหรือบั่นทอนโอกาสการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้ในอนาคต
 
- กัมพูชามีมาตรการปกป้องการค้าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้า เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้ามีสูงกว่าปกติ
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์