หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
มาตราการที่ไทยเตรียมรองรับการยกเลิกโควต้าภาษีสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลงอาเซียน

21 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3013)

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ในฐานะหน่วยงานดูแลบริหารการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA ได้จัดทำมาตรฐานการบริหารการนำเข้าสินค้าเกษตร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทย และมีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงมาตรการบริหารการนำเข้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยดำเนินการออกมาตรการต่าง ๆ ได้แก่
 
กำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้ากำหนดคุณสมบัติผู้นำเข้า กำหนดมาตรฐานการผลิต เช่น ต้องมีใบรับรองสารพิษตกค้างกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืช (SPS) ที่เข้มงวด เช่น ต้องแสดงใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากำหนดด่านนำเข้า กำหนดช่วงเวลานำเข้า ต้องรายงานการนำเข้า การใช้ การจำหน่ายและสต๊อกคงเหลือภายใน 1 เดือน และมีบทลงโทษหากไม่ดำเนินการ รวมทั้งจัดให้มีระบบติดตามการนำเข้า ตรวจสอบและประเมินผล
 
ผลจากการบริหารการนำเข้าที่ผ่านมา สามารถกำกับดูแลการนำเข้าภายใต้ AFTA ได้ผลดีโดยเฉพาะสินค้าที่มีความกังวลกันมาก ได้แก่ ข้าว เมล็ดกาแฟ และกาแฟสำเร็จรูป เป็นต้น
 
พร้อมกันนี้ ยังได้ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 รวมทั้งมีโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือกองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์