หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการของฟิลิปปินส์

20 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3898)

การสรรหาและคัดเลือกในภาครัฐจะเริ่มด้วยการประกาศรับสมัครและกำหนดคุณสมบัติ มีสำนักงานวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบ โดยทั่วไปการเข้ารับราชการไม่ได้เป็นอาชีพที่น่าสนใจในประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากได้ค่าตอบแทนน้อย อีกทั้งกระบวนการคัดเลือกไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบางครั้งจะมีการแทรกแซงจากการเมือง และมีการขัดขวางความก้าวหน้าในอาชีพราชการ
 
ดังนั้นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พยายามสร้างแรงจูงใจ ด้วยการจัดให้มีโครงการจุดประกายคนเก่งในระบบราชการ (The Brightest for The Bureaucracy) เพื่อดึงดูดบัณฑิตเกียรตินิยมและผู้มีความสามารถเข้าสู่ระบบราชการของฟิลิปปินส์ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเป็นผู้จัดสรรตำแหน่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับโครงการดังกล่าวมีการทดสอบวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ เช่น วิศวกร แพทย์ พยาบาล กฎหมาย และการทูต เป็นต้น
 
ในปี พ.ศ. 2551 การสอบข้าราชการพลเรือนมีจำนวน 132,602 คน (วิชาชีพเฉพาะทาง โดยจบปริญญาในมหาวิทยาลัย) ผ่านการทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 12,279 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1
 
 
 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กล่าวถึง การเข้าถึงและการกระจายการสอบของภาครัฐ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการสอบมากขึ้น โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ระบบได้ถูกออกแบบมาเพื่อการปรับปรุงกระบวนการสอบสำหรับค้นหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวคือเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อปฏิวัติงานประเภทกระดาษและดินสอของการสอบระบบราชการ CAT เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกของระบบการเก็บข้อมูล การปรับระบบให้ทันสมัย การฟื้นฟู ซ่อมแซมการตรวจสอบและการประเมินให้คะแนนข้อมูลผู้เข้ารับการทดสอบโดยซอฟต์แวร์ การทดสอบ The CAT-VIP ได้เริ่มต้นโดยคอมพิวเตอร์ที่ไวต่อเสียงเข้ามาช่วยเหลือ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ หรือแป้นพิมพ์สำหรับผู้พิการ
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์