หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กฎระเบียบการลงทุนที่สำคัญของกัมพูชา

19 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2731)

ผู้ลงทุนชาวต่างชาติในกัมพูชาสามารถเลือกลงทุนได้ตาม รูปแบบการลงทุนของผู้ลงทุน การถือหุ้นของชาวต่างชาติในกัมพูชามี 4 แบบ คือ
 
1) การถือหุ้นของชาวต่างชาติทั้งสิ้นร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่สำหรับกิจการบางประเภท เช่น ธนาคารพาณิชย์ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทประกันภัยต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทต้องยื่นรายงานทุกเดือน แม้จะไม่ได้ประกอบการ นอกจากนี้บริษัทจะต้องจดทะเบียนการจ้างแรงงานกับกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมอาชีวศึกษาภายใน 30 วันนับแต่ประกอบกิจการ และต้องรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในกัมพูชาต้องได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ด้วย
 
2) การร่วมทุน (Joint Venture: JV) ซึ่งหมายถึง กิจการร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งการร่วมลงทุนนี้ไม่จำกัดสัญชาติ และจะเป็นการลงทุนร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้ แต่ต้องมีบุคคลสัญชาติกัมพูชาร่วมถือทุนร้อยละ 51 ขึ้นไป โดยการร่วมทุนในลักษณะ JV นี้ สามารถนำที่ดิน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น ๆ มาประเมินเป็นทุนของโครงการได้
 
3) Build–Operator–Transfer (BOT) ซึ่งหมายถึง กิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐในการลงทุนบริหารจัดการและเก็บผลประโยชน์ จากการดำเนินการด้านสาธารณูปโภค โดยระยะเวลาสูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 ปี ซึ่งสามารถขยายเวลาได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน และส่งมอบสาธารณูปโภคทั้งหมดในสภาพดีให้กับรัฐหรือหน่วยงานที่ให้สัญญา โดยไม่คิดมูลค่าในวันสิ้นสุดสัญญา
 
4) สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation Contract: BCC) หมายถึง การลงทุนที่นักลงทุนในกัมพูชาได้สัญญาดำเนินกิจการกับหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา และตกลงจะแบ่งปันผลกำไรระหว่างกัน โดยไม่ก่อตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์