หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมช.มท. ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 9 ณ สปป.ลาว

19 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1723)

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 58 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 (9th AMRDPE) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ "4Ps for the Post – 2015 Sustainable Development in ASEAN” เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”

โดยกล่าวว่า ประชาคมอาเซียนได้ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและการพัฒนาชนบทของภูมิภาคแห่งนี้ และยังคงตั้งมั่นที่จะดำเนินการต่อไปภายใต้กรอบการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนของอาเซียน ระหว่างปี 2559 – 2564 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนอันเป็นวาระการพัฒนาในระดับโลก
 
สำหรับไทยประสบความสำเร็จในการลดความยากจน เห็นได้จากจำนวนคนจนที่ลดลงจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 10.5 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม ประเด็นความไม่เท่าเทียมกันยังคงเป็น "ความท้าทาย” ที่สำคัญ เนื่องจากความไม่สมดุลในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงมุ่งมั่นที่จะลดความเหลื่อมล้ำ สร้างกระบวนการยุติธรรม สร้างความสัมพันธ์ระดับชุมชน และเยียวยาแก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนให้กับประชาชน

การพัฒนาหลังปี 2558 "การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเป้าหมายถึงความเป็นหุ้นส่วนกันระหว่าง "ภาครัฐ” "เอกชน” "ภาคประชาชน” ตามแนวทาง 4P (Public-Private-People Partnerships) จะเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และเปลี่ยนผ่านประเทศ และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือตามแนวทาง 4P จะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับประเทศในอาเซียนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเท่าเทียมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการออกแถลงการณ์ร่วม เกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินงานภายใต้งานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint 2009 – 2015) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและ ขจัดความยากจนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาคอาเซียนต่อไป
 
 
 
 
ที่มา : thaigov.go.th
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์