หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
การลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในมาเลเซีย

16 ตุลาคม 2015

มาเลเซีย ตั้งเป้าจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป็นเศรษฐกิจบนฐานแห่งความรู้ (Knowledge-Base Economy) ภายในปี 2563 มาเลเซียจึงให้ความสำคัญกับโครงการลงทุนจากต่างชาติที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างการจ้างแรงงานที่มีฝีมือและมีมูลค่าการลงทุนสูง มากกว่าโครงการในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) ยกเว้นบางพื้นที่ที่มีการพัฒนาน้อยกว่า เช่น ด้านชายฝั่งตะวันออก และในรัฐซาบาห์และซาราวัค ซึ่งยังคงยินดีต้อนรับการลงทุนที่ใช้แรงงานเข้มข้นและโครงการด้านการผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก
 
ปัจจุบันโอกาสการลงทุนในมาเลเซียยังเปิดกว้าง ไทยมีข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบ แรงงานกึ่งทักษะที่มีจำนวนมากกว่ามาเลเซีย จึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนจาก 2 ประเทศที่จะร่วมกันลงทุนในอุตสาหกรรมที่มาเลเซียมีศักยภาพสูง เช่น การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น
 
โดยเฉพาะสินค้าฮาลาล เนื่องจากมาเลเซียมีประชากรกว่าร้อยละ 60 ที่นับถือศาสนาอิสลาม ทำให้มาเลเซียเป็นตลาดอาหารฮาลาลขนาดใหญ่ และมีมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาลที่กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation : OIC) ให้การยอมรับ
 
 
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์