หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การค้าระหว่างไทย-มาเลเซีย

16 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 12778)

ไทยและมาเลเซียจะร่วมมือกันส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2561 จากปัจจุบันที่มีมูลค่าประมาณ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
ด้วยความสำคัญของการค้าชายแดน ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของการค้ารวม ทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางในการส่งเสริมการค้าชายแดนให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมของภาคเอกชน อาทิ การสนับสนุนให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมถึงในเขตเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่ทางเหนือและตะวันออกของมาเลเซีย รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างกันเป็นประจำทุกปี โดยไทยและมาเลเซียผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างโอกาสทางการค้า และการสานสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย และสภาธุรกิจมาเลเซีย-ไทย อีกด้วย
 
ทั้งนี้ไทยและมาเลเซียได้หารือแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างกัน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดกัน ทั้งนี้ไทยได้เสนอให้มาเลเซียพิจารณาการนำเข้าข้าวจากไทยทางบกเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง จากปัจจุบันที่ให้นำเข้าเฉพาะทางน้ำ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยตกลงที่จะเร่งรัดการจัดทำความตกลงทวิภาคีด้านการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนของผู้โดยสารและสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างกัน
นอกจากนี้ฝ่ายไทยจะนำข้อเสนอของมาเลเซียไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการอำนวยความสะดวกของขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม และการจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรบรรจุภาชนะ พร้อมจำหน่ายและผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้นพร้อมบริโภคเพื่อส่งออกไปมาเลเซีย ทั้งสองฝ่ายยังเห็นถึงประโยชน์และโอกาสจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และการร่วมมือกันในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยจะหาแนวทางการขยายความร่วมมือทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขยายมูลค่าการค้าสินค้าและบริการฮาลาลระหว่างกันรวมทั้งขยายไปสู่ตลาดโลกด้วย ทั้งนี้ไทยมียุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (2559 – 2563) และมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งจะได้พิจารณาแนวทางความร่วมมือกับมาเลเซีย ต่อไป
 
ไทยและมาเลเซียยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค ที่ทั้งสองประเทศร่วมเป็นประเทศภาคีที่สำคัญด้วย ได้แก่ อาเซียน และกรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เช่น การผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ IMT-GT รวมถึงสนับสนุนกรอบความร่วมมืออื่น ๆ เช่น เอเปค การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และองค์การการค้าโลกโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้
 
ปัจจุบัน มาเลเซียเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 4 ของไทยในโลก และเป็นอันดับแรกในอาเซียน ขณะที่ไทยเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 5 ของมาเลเซีย ทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้า ในปี 2557 การค้าไทย-มาเลเซีย มีมูลค่า 25.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยมีการส่งออกไปมาเลเซีย 12.76 พันล้านเหรียญสหรัฐและมีการนำเข้า 12.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และน้ำมันสำเร็จรูป
 
ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการผลักดันการค้าไทย-มาเลเซีย ให้บรรลุตามเป้าหมายการค้าที่ตั้งไว้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-มาเลเซีย มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี 2559
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์