หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอินโดนีเซีย

15 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 8523)

ในด้านทรัพยากรมนุษย์อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศทีมี่ประชากรมากที่สุดในอาเซียนประมาณ 240 ล้านคน ซึ่งการมีประชากรจำนวนมหาศาลในประเทศทำให้เกิดความต้องการซื้อภายในประเทศที่สูงมาก จึงเกิดเป็นตลาดขนาดใหญ่ภายในประเทศ และจำนวนประชากรที่มากนี้ ในที่สุดก็จะกลายเป็นแรงงานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ศักยภาพด้านแรงงานของอินโดนีเซียเกิดขึ้นจากการที่ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ยังมีอายุน้อย โดยประชากรมากกว่าร้อยละ 50 มีอายุต่ำกว่า 29 ปี ทำให้มีการคาดการณ์ว่าจำนวนแรงงานในประเทศจะเพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคนส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีค่าแรงต่ำ และในช่วงปี พ.ศ. 2563-2573 (2020–2030) จะกลายเป็นปีที่มีจำนวนประชากรวัยทำงานเพิ่มขึ้นสูงสุด ในช่วงนี้อินโดนีเซียจึงมีโอกาสจากการมีแรงงานและกำลังการผลิตจำนวนมาก
 
จากแผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย MP3EI ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลอินโดนีเซียที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และต้องการเพิ่มมูลค่าของสินค้าผ่าน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสนับสนุนฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม และการรับเอากระบวนการวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในการทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถือว่าได้เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลอินโดนีเซีย ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนให้มีการศึกษาในระดับที่สามารถเป็นแรงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของชาติให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้
ในปัจจุบันระบบการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียไม่ได้สร้างแรงงานที่มีศักยภาพมากพอที่จะเข้าสู่ตลาดโลก อีกทั้งภาคธุรกิจยังขาดแคลนความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในการให้ความรู้แก่แรงงานได้ แม้กระทั่งศูนย์กลางการฝึกอบรมของประเทศก็ยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ เนื่องจากยังมีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอีกมากมายที่ไม่ตระหนักถึงการกำหนดการฝึกอบรมในองค์การต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังขาดจิตสำนึกทางการเมือง และขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ฝึกอบรม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ MP3EI นอกจากนั้น โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอินโดนีเซียกำลังขาดแคลนผู้ที่เคยผ่านการอบรมภาคสนาม และผู้ที่มีความพร้อมทางการศึกษาที่จะทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง
 
การขาดทักษะและการให้ความร่วมมือในการวางแผนระหว่างองค์การถือว่าเป็นปัญหาสำคัญตามที่โฆษกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกำลังคนและการย้ายถิ่นฐานได้กล่าวในการสัมมนาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 ถึงการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนที่จะต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ MP3EI ในวาระที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับทราบข้อมูลที่แม่นยำและเท่าทันสถานการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมไปถึงการสนับสนุนจากศูนย์กลางการอบรมด้วย
 
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียมีความคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณนักศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขของนักศึกษาอินโดนีเซียกับกลุ่ม ประเทศ BRIC อย่างเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และประเทศไทยแล้วพบว่าค่อนข้างต่ำรัฐบาลอินโดนีเซียจึงตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ถึงห้าเท่าจากเดิมภายในปี พ.ศ. 2568 ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน รวมไปถึงต้องจัดตั้งโรงเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านวิชาชีพให้ดีพอที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษาตามที่ได้ตั้งเป้าไว้
 
อินโดนีเซียเริ่มสร้างคนด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาใหม่ ที่กำหนดมาตรฐานการศึกษาให้เด็กและเยาวชนอินโดนีเซียได้รับการศึกษาระดับมาตราฐานโลก โดยจัดตั้งโรงเรียนมาตรฐานนานาชาติอินโดนีเซีย (Indonesia International Standard School) โดยได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบให้เท่ากับมาตรฐานการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของยุโรป (Organization of Economic Cooperation and Development: OECD) และให้องค์การรับรองมาตรฐานการศึกษาในรัฐสมาชิก OECD เข้ามาประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน RSBI โรงเรียน RSBI มีมาตรฐานเท่ากับหรือสูงกว่ามาตรฐานของ OECD ซึ่งครูทุกคนต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอาชีวศึกษา และครูใหญ่ทุกคนต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาในระดับนานาชาติได้
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์