หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
วิสัยทัศน์กระทรวงการสื่อสาร และมัลติมีเดีย มาเลเซีย

15 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2769)

วิสัยทัศน์ เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างชาติ กรอบการดำเนิน 1 Malaysia และหลักการปรองดองแห่งชาติผ่านทางข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์
1) พัฒนานโยบายและแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการความสัมพันธ์ของรัฐบาลท้องถิ่นและต่างประเทศ
2) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ การสื่อสารต่อหน้าสามารถตอบสนองความ ต้องการของชาติและสังคมได้สอดคล้องกับการพัฒนาในปัจจุบัน
3) การจัดการพัฒนาโปรแกรมการออกอากาศสู่สาธารณะและความบันเทิง รวมทั้งการช่วยเหลือ หน่วยงานรัฐดำเนินการรณรงค์การออกอากาศในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการสื่อสารแบบต่อหน้า
 
ภารกิจ
- เสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติบนพื้นฐานหลักการปรองดองแห่งชาติ ผ่านทางข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร และวัฒนธรรม
- การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความภาคภูมิใจในชาติผ่านศิลปวัฒนธรรมและมรดกแห่งชาติ
- พัฒนาและเสริมสร้างอุตสาหกรรมการสื่อสาร
- กระตุ้นเศรษฐกิจของชาติผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์